ΗΛΙΟΘΕΑΣΗ-ΖΩΝΤΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ

(και σπάζοντας τα όρια της αντίληψης)

.fullpost{display:inline;}

Η πλήρης αποχή από την τροφή και το νερό είναι μία πρακτική ενσωματωμένη σε όλες τις θρησκείες του κόσμου και γι’ αυτό είναι απόλυτα αποδεκτή από τις πεποιθήσεις και τη λογική μας. Και επειδή συνδέεται με τον εξαγνισμό και την καθαρότητα του σώματος αλλά κυρίως του πνεύματος, φαίνεται αυτονόητη και παραδεκτή η ιδέα ότι όσο περισσότερο ένας άνθρωπος απέχει από την τροφή, τόσο ωριμότερος είναι πνευματικά. Η αναφορά σε ιδιαίτερα πραγματωμένους ανθρώπους, που μπορούν να επιζήσουν χωρίς τροφή και νερό, απλά γεννάει τον θαυμασμό μας γι’ αυτούς, είτε αυτοί είναι χριστιανοί ασκητές και άγιοι, είτε ιν δουιστές ή βουδιστές yogi.

Μάλιστα, μία νεώτερη, αντίστοιχη, θεώ ρηση της αποχής από την τροφή-νηστείας ως μέσο πνευματικής εξέλιξης, ανεξάρτητα από θρησκείες εμφανίστηκε, κυρίως στον Αγγλοσαξονικό χώρο. Πρόκειται για τους Breatharians (Αναπνοϊστές στα ελληνικά).
Μπορεί όμως η αφαγία στην ουσία της να κρύβει μία πραγματική βιολογική βάση εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και την απαρχή δημιουργίας μιας καινούργιας ανθρώπινης «φυλής»;

(κλίκ στις εικόνες)

Breatharians και inedia

Στη διάδοση των θέσεων των αναπνοϊστών για το πώς είναι δυνατή η διατήρηση της ζωής μόνον με την αναπνοή, εμπλέκονται προσεγγίσεις για μυστήρια του Χριστιανι σμού, του Ινδουισμού, του Βουδισμού, της γιόγκα, του Ταοϊομού, κ.λπ. Έτσι, υπάρ χουν Breatharians που εξηγούν τη συντή ρηση της ζωής με την πρόσληψη της χρι στιανικής Θείας Κοινωνίας, του prana, του chi, της ηλιακής ενέργειας, της συμπαντι κής ενέργειας, κ.λπ.

Το να προσπαθεί κανείς να εφαρμόσει έμπρακτα στη ζωή του τις πεποιθήσεις των bretharians προκειμένου να κερδίσει την ικανότητα της inedia και παράλληλα όλα τα πνευματικά και φυσικά οφέλη που σχε τίζονται με αυτήν, περιγράφεται ως breatharianism (μπρεθαριανισμός) ή «αναπνοϊσμός». Ο αναπνοϊσμός αποτελεί μία ξεχωριστή φιλοσοφία που προτείνει έναν διαφορετικό από τον συνηθισμένο τρό πο ζωής. Υπάρχουν όμως και κάποιες πρα κτικές του που μπορούν, σε κάποιο βαθμό, να ενσωματωθούν σχετικά εύκολα στη ζωή του μέσου ανθρώπου, όπως είναι η ηλιοθέ-αση, η ηλιακή γιόγκα ή το Bigu Qigong.

Η αναμφισβήτητη πλέον ικανότητα μα κροχρόνιας επιβίωσης χωρίς τροφή και νε ρό αποδεικνύει λογικά ότι ο άνθρωπος εί ναι κάτι παραπάνω από μία απλή χημι κή μηχανή, όπως πιστεύει ουσιαστικά η επιστήμη. Έτσι, το όλο θέμα της ύπαρξης ανθρώπων που μπορούν να επιζήσουν χω ρίς τροφή και νερό μετατρέπεται σε κάτι πολύ παραπάνω από μία απλή πληροφορία. Μετατρέπεται σε μία πληροφορία επιβεβαί ωσης ή απόρριψης ενός ολόκληρου παγιω μένου συστήματος αντίληψης.

Οι τρεις τύποι ανθρώπων που μπορεί να ζήσουν χωρίς τροφή και νερό κατά τους Breatharians

Οι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν χωρίς τροφή και νερό δεν ανήκουν σε έναν, αλλά σε τρεις διαφορετικούς μεταξύ τους τύπους ανθρώπων, ανάλογα με την πηγή που αντλούν την ενέργεια που χρειάζονται για να ζήσουν:
• Στον πρώτο τύπο breatharians ανήκουν εκείνοι που ζουν παίρνοντας ενέργεια από το Θείο Φως. (Ο όρος χρησιμοποιείται κυ ρίως με την ανατολική ινδουιστική του έν νοια και λιγότερο με την χριστιανική.) Το Θείο Φως είναι η μόνη πλήρης ουσία από την οποία προέρχονται και στην οποία ενυπάρχουν όλες οι δυνατές μορ φές ύλης και ενέργειας. Το Φως αυτό πε ριέχει όλα τα χρώματα, τα χρώματα είναι οι μικρότερες πτυχές σε επίπεδο αύρας για οποιοδήποτε υλικό σώμα, στοιχείο ή άτομο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υπάρχουν στο σώμα μας, στο νερό και στις συνήθεις τροφές μας. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να τραφεί και να ζήσει από το Θεϊκό Φως, θα πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις:
Οι Bretharians που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο ζουν συνήθως μία μοναχική ζωή, σαν ασκητές ή ερημίτες. Βασικά τους χαρακτηριστικά είναι: α) ότι αποδέχονται όλη την ύπαρξη τους σε όλες της τις εκφάνσεις και: β) ότι έχουν φθάσει σε ένα επίπεδο «ενεργοποίησης του DNA» τους που τους επιτρέπει να αναπλάθονται τα κύτταρα τους. Δεν έχουν την αίσθηση της πείνας ή της δίψας, κοιμούνται ελάχιστα ή καθόλου, αλλά είναι πάντα γεμάτοι ενέργεια. Η διαδικασία της γήρανσης των φυσικών τους σωμάτων σταματάει ή και αναστρέφεται, ενώ, και εφόσον ενεργοποιήσουν πλήρως το DNA τους, λέγεται ότι γίνονται πρακτικά αθάνατοι. Σε αυτό τον τύπο Bretharians θεωρείται ότι ανήκει ο Prahladbhai Jani.
• Στον δεύτερο τύπο bretharians ανή κουν εκείνοι που ζουν παίρνοντας ενέργεια από το λεγόμενο Πράνα. Το Πράνα είναι μία αιθερική ουσία που έχει συνήθως λευκό ή κίτρινο χρώμα. Είναι μία ειδική μορφή υγρής ενέργειας που μπορεί να υποστηρίξει και να συντηρήσει το φυσικό σώμα.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όσοι ασκούν την «τεχνική του νέκταρ» της ινδουϊστικής ράτζ γιόγκα.
Ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται να έχει ενεργά ανοικτή ενεργειακή ροή ή να έχει ενεργοποιήσει το DNA του (πρώτο επίπεδο) προκειμένου να μπορέσει να ζήσει από το Πράνα. Όταν ένας άνθρωπος τρώει φυσική στερεή τροφή, τότε συνήθως δημιουργεί ται η τάση να εμποδιστεί η θρεπτική δράση του Πράνα καθώς η ενεργειακή συχνότητα του είναι πολύ λεπτότερη σε σχέση με την ενεργειακή συχνότητα της τροφής. Όταν όμως ένας άνθρωπος σταματήσει να τρώει, τότε η θρεπτική δράση του Πράνα γίνεται ισχυρότερη και μπορεί να τον διατηρήσει στη ζωή. Για να μπορέσει ένας άν θρωπος να συντηρηθεί στη ζωή παίρνοντας ενέργεια αποκλειστικά από το Πράνα, θα πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:
α. Η πρώτη προϋπόθεση αναφέρεται στη λήψη όσο το δυνατόν λιγότερο στερεάς φυσικής τροφής, καθώς οι τοξίνες που πε ριέχονται σε αυτές καταστρέφουν όχι μόνον τις αντίοξειδωτικές ουσίες και τα κύτταρα, αλλά και το ίδιο το Πράνα. Μπορεί όμως να καταναλωθεί μία μικρή ποσότητα αγνών υγρών τροφών ή καθαρού νερού. (Από εδώ προέρχεται η προτίμηση για χορχοφαγία των γιό γκι)
β. Η δεύτερη προϋπόθεση σχετίζεται με τον τόπο που διαμένει αυτός ο άνθρωπος, καθώς δεν είναι το ίδιο πλούσιες σε Πράνα όλες οι περιοχές της γης! Γι’ αυτό και θα πρέπει καθημερινά να αφιερώνει κάποια ώρα στην… «άσκηση» της ενέργειας του και σε συνειδητές ασκήσεις ενεργειακής αναπνοής, προκειμένου να συγκεντρώνει και να συσσωρεύει την ποσότητα Πράνα που θα του χρειαστεί για να διατηρηθεί στη ζωή.
Σε κάθε περίπτωση όμως, πι στεύεται πως δεν είναι απολύτως εφικτό να ζήσει κανείς μακροχρόνια τρεφόμενος αποκλειστικά και μόνο από το Πράνα, καθώς το Πράνα θεωρείται ότι περιέχει μόνον(!) το 80% των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να διατηρηθεί στη ζωή. Και φυσικά, για έναν άνθρωπο που τρέφεται από το Πράνα δεν είναι δυνατή ούτε η αναστροφή, ή διακοπή της γήρανσης του, ούτε η επίτευξη της αθανασίας.
Οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο Bretharians συνήθως ζουν μία κανο νική ζωή. Θα πρέπει να διαλογίζονται και να κάνουν yoga, Qigong (τσι-κονγκ) ή άλ λες ενεργειακές ασκήσεις καθημερινά. Ακό μα και στις πιο προχωρημένες περιπτώσεις, οι bretharians που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο χρειάζονται να λαμβάνουν οπωσδήπο τε μία μικρή ποσότητα νερού ή και κάποιες ποσότητες υγρής τροφής περιστασιακά.
Στις πιο απλές περιπτώσεις μπορεί απλά να έχουν μειωμένη επιθυμία ή και αποστρο φή για τη λήψη τουλάχιστον ορισμένων ει δών τροφής. Σε αυτό τον τύπο Bretharians θεωρείται ότι ανήκει η Jasmuheen. Τα αναφέρθηκαν παραπάνω εξηγούν τόσο το πώς όσο και το γιατί απέτυχε η προσπάθεια της να ζήσει υπό παρακολούθηση και χωρίς τροφή και νερό για ένα μήνα, σύμφωνα με τα όσα είχε συμφωνήσει με χους παραγω γούς της εκπομπής «60 λεπτά» της Αυστρα λιανής τηλεόρασης.
• Στον τρίτο τύπο Bretharians θεωρείται ότι ανήκουν όσοι παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται για να ζουν από το φως του ήλιου και από τον αέρα.
Τόσο το φως του ήλιου όσο και ο αέρας είναι, ενεργειακά, αρκετά πυκνές πηγές ενέργειας που μπορεί σχετικά εύκολα να προσληφθούν από τους ανθρώπους, μετά από κάποια σχετική εκπαίδευση. Όμως ού τε το ηλιακό φως, ούτε ο αέρας, αλλά ούτε και ο συνδυασμός τους προσφέρουν τα απα ραίτητα θρεπτικά στοιχεία που μακροχρό νια χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Η ενέργεια από το ηλιακό φως και τον αέρα δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετή για να υποστηρίξει έναν ανθρώπινο σώ μα που αναπτύσσεται ή για να σταματήσει τη φυσιολογική βιολογική γήρανση.
Είναι όμως άριστα και απαραίτητα συμπληρώματα της πρόσληψης τροφής.
Ειδικότερα, ως προς το ηλιακό φως, αυτό περιέχει αρκετά ενεργειακά μήκη κύματος, που σε κάποιο βαθμό αντιστοιχούν σε διά φορες λειτουργίες του ανθρώπινου σώμα τος. Όταν ένας άνθρωπος αυξάνει την έκθεση του στο ηλιακό φως, όλες αυτές οι λειτουργίες βελτιώνονται.
Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να τραφεί από τον ήλιο, βασική προϋπόθεση είναι να ζει σε περιοχές με σχετικά θερμό κλί μα και αρκετή ηλιοφάνεια, διότι η θερμό τητα που προσφέρουν οι ηλιακές ακτίνες εί ναι μία μορφή ενέργειας που ενυπάρχει μέ σα στο ηλιακό φως.
Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να τραφεί από τον αέρα, προϋποθέτει τη γνώση μίας πολύ έγκυρης τεχνικής αναπνοής, όπως αυ τές που διδάσκονται σε ορισμένα είδη Yoga.
Οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο Bretharians ζουν στην πλειονότητα τους μία κανονική ζωή, διαλογίζονται και κάνουν yoga, Qigong ή άλλες ενεργειακές ασκήσεις καθημερινά. Λαμβάνουν καθημε ρινά τουλάχιστον την ποσότητα νερού που χρειάζεται ένας μέσος άνθρωπος, ενώ κατά διαστήματα, τρώνε περιορισμένες ποσότη τες υγρής τροφής ή παίρνουν συμπληρώμα τα διατροφής. Σε αυτό τον τύπο Bretharians πιστεύεται ότι ανήκει ο Hira Ratan Manek, ο άνθρωπος που θεωρείται ότι αναβίωσε την αρχαία τεχνική της ηλιοθέασης.

Περιπτώσεις Breatharians

Ι. Οι Ρώσοι αυτότροφοι και η Zinaida Baranova
Η πιο γνωστή αυτότροφος στη Ρωσία είναι η Zinaida Baranova, μία εξηνταεπτάχρονη γυναίκα από την πόλη Krasnodar. Η γυναίακ αυτή, αρχικά, εγκατέ λειψε το κρέας, μετά και τα λαχανικά. Ζει χωρίς τροφή και νερό ήδη για τεσσεράμισι χρόνια μέχρι σήμερα. Οι επιστήμονες από το Bauman Institute που την εξέτασαν και έλεγξαν τις διάφορες λειτουργίες του οργα νισμού της, διαπίστω σαν με έκπληξη πως η βιολογική της ηλι κία αντιστοιχεί με εκείνη μιας εικοσά χρονης! Όμως, όπως η ίδια λέει, το να προσαρμοστεί σε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής ήταν κάτι μάλλον σκληρό για αυτήν. Υπέ φερε από κράμπες, εξάντληση, ξηροστομία, κ.λπ. Υπήρχαν στιγμές που νόμισε ότι πε θαίνει. Τελικά, μετά από ενάμισι μήνα, η υγεία της άρχισε να βελτιώνεται.»

2. Η περίπτωση του Prahladbhai Jani:

Ο εβδομηνταεξάχρονος Prahladbhai Jafii, (φωτό δεξιά) εγκατέλειψε το σπίτι των γο νιών του σε ηλικία επτά ετών και περιπλανήθηκε στις ζούγκλες των βουνών Abu, Girnar, Narmada, στην Ινδία. Στην ηλικία των έντεκα, είχεμία έντονη πνευματική εμπειρία που του άλλαξε τη ζωή. Σύμφω να με τα λεγόμενα του, μετά την εμπειρία αυτή, δεν νοι ώθει πια την επιθυμία να φάει, να πιει υγρά, να ουρή σει ή να αφοδεύσει και είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Δεν μίλησε και πέρασε σε σιωπή πριν από σαράντα πέ ντε χρόνια (Maunbrat). To 1942 εισήχθη στο νοσοκο μείο Jaslok και παρέμεινε υπό την παρακολούθηση των γιατρών και της αστυνομίας για σαράντα πέντε ημέρες. Πριν από ενάμισι χρόνο, εξετάστηκε από τον Dr. Sudhir V. Shah για μία αρχική ανά λυση της κατάστασης της υγείας του. Δεν έχει κανένα προηγούμενο ιστορικό σοβα ρών παθήσεων, εισαγωγών σε νοσοκομείο (με την εξαίρεση του 1945), ελαφρών ή σοβαρών χει ρουργικών επεμβάσεων, ή ιστορικό λήψης κάποιου φαρμάκου!
Ο Jani αποφασίστηκε να παρακολουθηθεί από μία ομάδα γιατρών επί δέκα ημέρες συνεχώς. Δεν του επιτράπηκε να βγει από το δωμάτιο του, αλ λά μόνο να μετακινηθεί για να κάνει διάφο ρες εξετάσεις και με τη συνοδεία γιατρών.
Το ιατρικό συμβούλιο, μετά το πέρας των ημερών εξέτασης του Jani έκανε την εξής δήλωση: «Έχουμε εκπλαγεί από το γεγονός της επιβίωσης του κ. Jani, ιδίως παρά το οτι δεν ούρησε επί 10 ημέρες, και παρόλα αυτά. παραμένει σε καλή φυσική κατάσταση».

3. Η περίπτωση της Therese Neumann

Η Therese Neumann στη Βαυαρία το 1898 και πέθανε το 1962. Το 1919, όταν ήταν εί κοσι χρονών, μετά από μία σειρά από παθή σεις και τραύματα παρέλυσε και τυφλώθη κε, κάτι που επιβεβαιώνεται από ιατρικές βεβαιώσεις και αρχεία των νοσοκομείων της περιοχής που ζούσε. Ξαναβρήκε την όραση της την 29η Απριλίου του 1923, την ημέρα που έγινε η οσιοποίηση της St. Therese of Lisieux και ξαναπερπάτησε την 17η Μαΐου του 1925, την ημέρα που έγινε η αγιοποίη ση της St. Therese of Lisieux. Και στις δύο περιπτώσεις προηγήθηκε της θαυματικής ίασης της ένα όραμα της τιμώμενης νέας
Αγίας.
Η σημαντικότερη όμως χρονιά στη ζωή της Therese Neumann ήταν το 1926, όταν παρουσίασε για πρώτη φορά στο σώμα της «στίγματα», σημάδια που αντιστοιχούσαν στις ιερές πληγές που υπέστη ο Ιη σούς Χριστός κατά τα Μαρ τύρια και τη Σταύρωση Του. Για τα επόμενα 36 χρόνια της ζωής της συνέ χισε να παρουσιάζει στίγ ματα κάθε Παρασκευή (φω τά πάνω), με εξαίρεση τις Παρασκευές που έπεφταν ανάμεσα στα Χρι στούγεννα και τα Φώτα καθώς και ανάμεσα στην Κυριακή του Πάσχα και την Πεντη κοστή, ή τις Παρασκευές που συνέπιπταν με μία μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Πριν από την εμφάνιση των στιγμάτων η Neumann έβλεπε οράματα και έπεφτε σε έκ σταση, κατά τη διάρκεια της οποίες μιλούσε σε ακα τάληπτες για τους γύρω τους γλώσσες που αναγνω ρίστηκαν, αργότερα, από τους ειδικούς που την με- Αέτησαν ως Αραμαϊκά, Εβραϊκά και Ελληνικά της εποχής του Χριστού.
Η Neumann παρουσίαζε και μία ακόμα θαυμαστό πνευματικό χάρισμα. Επιβίωνε χωρίς τροφή και νερό, παίρνοντας μόνο κα θημερινά τη Θεία Κοινωνία (φωτό αριστε ρά), σύμφωνα με το Καθολικό τελετουργι κό. Αυτό το χάρισμα της ξεκίνησε να εκδη λώνεται από τα Χριστούγεννα του 1922, όταν ξεκίνησε να διατρέφεται μόνο με υγρά και μέχρι την Ανάληψη του Σωτηρος την 6η Αυγούστου του 1926, ζούσε πίνοντας μόνο ένα κουτάλι νερό την ημέρα για να την βοηθάει να καταπίνει την Όστια. Από τον Σεπτέμβριο του 1926 σταμάτησε να πί νει και αυτή την ποσότητα νερού και ζούσε μόνο με την καθημερινή Θεία Κοινωνία. Εάν μεσολαβούσαν περισσότερες από 24 ώρες ανάμεσα σε δύο διαδοχικές μεταλήψεις της, παρουσίαζε εξασθένηση και αδυναμία που διορθωνόταν αμέσως μόλις μεταλάμβα νε.
Το 1927, ο επίσκοπος του Regensburg Antonius von Henle ζήτησε να γίνει ε’νας αυστηρός ιατρικός έλεγχος της περίπτωσης της. Η ιατρική παρακολούθηση της Neumann κράτησε για δεκατέσσερις ημέρες. Σε όλη τη διάρκεια αυτού του διαστή ματος, τέσσερις νοσοκόμες βρίσκονται δίπλα της κάθε στιγμή και σε εικοσιτετράωρη βάση για να την παρακολουθούν και για να καταγράφουν τη ζωή της. Ακόμα, εξεταζό ταν καθημερινά από τους δύο γιατρούς, ενώ παράλληλα γινόταν και καθημερινές εργα στηριακές εξετάσεις στο αίμα και τις εκκρί σεις της. Τα αποτελέσματα αυτής της παρα κολούθησης ανακοινώθηκαν δημόσια τα οποία και επιβεβαίωναν ότι ζούσε χωρίς να παίρνει καθόλου τροφή ή νερό, παρά μόνο Θεία Κοινωνία.

================================================================

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΗΛΙΟΘΕΑΣΗΣ

Η ηλιοθέαση (ΗΘ, Sungazing), είναι μία τεχνική με την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αρχίσει να παίρνει κάποια, μεγαλύτε ρη η μικρότερη, ποσότητα ενέργειας κατευθείαν από τον ήλιο. Επι νοήθηκε -ή μάλλον ανασυστάθηκε- από τη μελέτη αρχαίων κειμέ νων και προσωπική έμπνευση από τον Ινδό Hira Ratan Manek.

Σε οριακές περιπτώσεις, όπως εκείνη του ίδιου του Hira Ratan Manek (HRM), η τεχνική αυτή μπορεί να οδηγήσει εκείνον που την εφαρμόζει σε μία κατάσταση breatharian, δηλαδή σε μία κατάσταση που να τρέφεται αποκλειστικά από την ενέργεια του ήλιου. Η όλη διάρκεια της τεχνικής είναι συνήθως λίγο περισσότερο από 9 μήνες και αν γίνει σωστά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ο HRM του, τότε «θα γίνει με ασφάλεια και χωρίς να δημιουργούμε κανένα κίνδυνο για την υγεία μας», (προσοχή: το ΤΜ δεν συνιστά με κανένα τρόπο τον πειραματισμό. Πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική που γίνεται μόνο κάτω από την επίβλεψη ενός ειδικού του επιπέδου του HRM)
Η τεχνική της ΗΘ αρκεί να γίνει μία μόνον φορά κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, τα αποτελέσματα της όμως εφόσον αυτή γίνει σωστά, διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η ΗΘ θα πρέπει να γίνεται στις λεγόμενες ασφαλείς ώρες για το κοίταγμα του ήλιου, δηλαδή είτε στο διάστημα μιας ώρας μετά την ανατολή του ή είτε στο διάστημα μιας ώρας πριν από τη δύση του. Η τεχνική της ΗΘ μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από αυτά τα δύο χρονικά διαστήματα, πρέπει όμως να γίνεται μόνο μία φορά κάθε μέρα και είναι καλύτερα να γίνεται την ίδια πάντα σταθερή ώρα.

Η ΗΘ θα πρέπει να γίνετε με τρόπο που τα πόδια μας να είναι πά ντα σε επαφή με το έδαφος. Επιπλέον τα πόδια μας ϋα πρέπει να εί ναι γυμνά, χωρίς φοράμε παπούτσια και κάλτσες. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε την ΗΘ πατώντας πάνω στη γη όπως είναι το ιδανικό, μπορούμε να την κάνουμε ακόμα και στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα του σπιτιού που κατοικούμε, πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι δεν θα φοράμε παπούτσια και κάλτσες στα πόδια μας.

Η τεχνική της ΗΘ θα πρέπει να γίνεται χωρίς να φοράμε γυαλιά ή φακούς επαφής. Είναι ιδιαίτερα απλή και γίνεται με την προσή λωση του βλέμματος μας στο κέντρο του ήλιου που ανατέλλει ή δύει. Στεκόμαστε όρθιοι, με γυμνά πόδια, και απλά εστιάζουμε το βλέμμα μας στο κέντρο του ήλιου. Απλά τον κοιτάμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν πιέζουμε με κανένα τρόπο τον εαυτό μας ή τα μάτια μας. Αν μας δημιουργηθεί η ανάγκη να ανοιγοκλεί σουμε τα βλέφαρα μας, τότε τα ανοιγοκλείνουμε ενώ συνεχίζουμε να κοιτάμε τον ήλιο. Αν τα μάτια μας δακρύσουν, τότε ή αφήνουμε τα δάκρυα να κυλούν ή τα σκουπίζουμε με ένα μαντήλι ενώ συνεχί ζουμε να κοιτάμε τον ήλιο.

Αυτά είναι τα δύο συνηθέστερα ενοχλή ματα που μπορεί να νοιώσουμε όταν κάνουμε την τεχνική της ΗΘ, συνήθως όμως σταματούν γρήγορα με τις πρώτες ημέρες που εφαρ μόζουμε την τεχνική.

Το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να κρατάμε τα μάτια μας εστιασμένα στον ήλιο δεν είναι σταθερό αλλά αυξάνεται καθημερι νά. Την πρώτη μέρα η προσήλωση του βλέμματος μας στον ήλιο θα πρέπει να διαρκέσει μόνο για δέκα δευτερόλεπτα. Για κάθε επόμενη μέρα που συνεχίζουμε την τεχνική, προσθέτουμε κά θε φορά ακόμα δέκα δευτερόλεπτα. Με τον τρόπο αυτό ο αμφιβλη στροειδής των ματιών μας εκπαιδεύεται σιγά-σιγά και με ασφάλεια στο να συνηθίζει το φως του ήλιου χωρίς να ενοχλείται και να του δημιουργούνται προβλήματα από αυτό.

Αν μια ή περισσότερες κάποια μέρες δεν έχουμε ηλιοφάνεια ή κάτι μας τύχει και δεν μπορέσουμε να κάνουμε την τεχνική της ΗΘ με τον τρόπο και στην ώρα που την κάναμε καθημερινά, τότε την επόμενη μέρα που θα την συνεχίσουμε, την συνεχίζουμε από to χρονικό όριο που σταματήσαμε και δεν ξεκινάμε από την αρχή.

Είναι καλό να κρατάμε ένα ημερολόγιο και γράφουμε το πόσες ημέρες άσκησης στη τεχνική της ΗΘ έχουμε κάνει, για να μη ξεχά σουμε κάποια στιγμή το στα πόσα δευτερόλεπτα έχουμε ΗΘ έχουμε φτάσει. Αν όμως θέλουμε ή αναγκαστούμε να διακόψουμε την τε χνική για αρκετό χρόνο, π.χ. τους χειμερινούς μήνες, είναι καλύτε ρα να το κάνουμε στα σημεία που θα έχουμε συμπληρώσει είτε τρεις είτε ε’ξη μήνες άσκησης της τεχνικής. Μετά την διακοπή συνεχίζουμε κανονικά, από το σημείο που σταματήσαμε.
Η τεχνική της ΗΘ ολοκληρώνεται όταν φθάσουμε στα 44 λεπτά προσήλωσης του βλέματος στο κέντρο του ήλιου, ή στα 2640 δευτερόλεπτα ηλιοθέασης. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν μεσο λαβήσει για οποιοδήποτε λόγο μία διακοπή στην άσκηση της τεχνι κής, πχ μία ή περισσότερες συννεφιασμένες ημέρες, τότε η τεχνική θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 264 ημερών. Είναι σημαντικό να γίνει ξεκάθαρα αντιληπτό ότι, σύμφωνα με τον HRM δεν πρέπει να ξε περάσουμε τα 44 λεπτά ηλιοθέασης, αφού φτάσουμε στο όριο των 44 λεπτών θα πρέπει να σταματήσουμε την τεχνική.

Μετά από την επίτευξη των 44 λεπτών ηλιοθέαοης, περνάμε στην επόμενη φάση της τεχνικής. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια είναι το να περπατάμε καθημερινά για 44 λεπτά με γυμνά πόδια και σε φυσικό έδαφος. Το περπάτημα αυτό θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον για 264 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθεί η τεχνική της ΗΘ και να παγιωθούν τα αποτελέ σματα της. Το περπάτημα αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όχι τις ώρες που κάναμε την ΗΘ αλλά το μεσημέρι και σε έδαφος που να το έβλεπε ο Ήλιος και να είναι ζεστό.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της τεχνικής της ΗΘ ξεκι νούν να φαίνονται, σύμφωνα πάντα με τον ΗΡΜ, από τις πρώτες μέρες που κάνουμε την τεχνική. Το πρώτο που σνήθως παρατηρεί ται είναι μία βελτίωση των προβλημάτων των ματιών και καλυτέ ρευση της όρασης, ενδυνάμωση του οπτικού νεύρου, διόρθωση της μυωπίας, ελάττωση της πίεσης του ματιού, εξάλειψη της επιπεφυκί τιδας, και άλλων μολύνσεων των ματιών κτλ…
Καθώς συνεχίζει κανείς την τεχνική της ΗΘ, παρατηρεί ότι στα διακά μειώνεται η όρεξη του για τροφή και σταδιακά, αρχίζει να πα ρουσιάζει μία ελάττωση του βάρους του (η συμβουλή του HRM εί ναι αν δεν πεινάτε μην πιέσετε τον εαυτό σας να φάει με το ζόρι, ο Ήλιος θα αρχίζει να θρέφει πλέον το σώμα σας!). Ορισμένοι συ μπληρώνουν τη μέθοδο με την χρήση ηλιο-ενεργοποιημένου νερού (8 ώρες έκθεση στον ήλιο, αποκλειστικά σε γυάλινα μπουκάλια). Επίσης συνιστάται η ισορροπημένη σχέση με τα υπόλοιπα πα ραδοσιακά στοιχεία εκτός της φωτιάς (ήλιος) που είναι η γη (βάδισμα με γυμνά πόδια), το νερό (πόση) και ο αέρας (βαθιές αναπνοές σε καθαρό αέρα).
Η ΗΘ προσφέρει θετικά αποτελέσματα σε σωματικά, ψυχικά και πνευματικά, προβλήματα και παθήσεις Στο ψυχικό τομέα από τις πρώτες μέρες μπορεί να δει κανείς βελτίωση σε συναισθήματα κατά θλιψης, εξάλειψη φόβων, αύξηση της αυτοπεποίθησης κτλ. Στο πνευματικό τομέα, μπορεί να παρατηρήσετε αύξηση της διαίσθησης σας για το τι είναι σωστό να γίνει, κλπ.
=========================================================================

========================================================================

ΤΡΩΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υπάρχουν, σήμερα, λογικά επιχειρήματα που μπορούν να αποδείξουν ότι η διατήρηση ενός ανθρώπου οτη ζωή είναι ανεξάρτητη από τη λήψη τροφής, ενώ παίρνει ενέργεια από άλλες πηγε’ς πε’ρα από την τροφή που καταναλώνουν καθημερινά.
ΙΙροκειμε’νου να γίνει κατανοητό το πόοη ενέργεια χρειάζεται να πάρει καθημερινά με την τροφή του ένας άνθρωπος, θα πρέπει να σκεφτούμε το πόση ενέργεια χρειάζεται ο οργανισμός του, το πόση ενέργεια υπάρχει στις τροφές που προσλαμβάνει, το ποσό της ενέργειας που θα χρειαστεί να δαπανήσει ο οργανισμός, προκειμένου να προσλάβει την ενέργεια που υπάρχει μέσα στην τροφή που κατανά λωσε και το ποσό της ενέργειας που χάνεται σε όλες αυτές τις ενεργειακές διαδικασίες, σύμφωνα με χους νόμους της θερμοδυνα μικής. Οι σχέσεις αυτό αποδίδονται με την εξίσωση: [(ενέργεια που υπάρχει μέσα σε μία τροφή) x (την αποδοτικότητα της εξαγω γής της) x (την αποδοτικότητα της χρήσης της) = ενέργεια που είναι διαθέσιμη στον οργανισμό).

===============================================================

Το φαινόμενο αυτό επανεξετάστηκε και επαναεπιβεβαιώθηκε τον Ιούλιο του 1940, όταν μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο νο σηλεύτηκε με παράλυτο το μισό της σώμα και σε πλήρη αδυναμία να μετακινηθεί ή να εξυπηρετήσει με κάποιο τρόπο μόνη της τον εαυτό της και τις φυσικε’ς σωματικε’ς της ανάγκες. Αυτή την φορά παρακολουθή θηκε από μία ολόκληρη επιτροπή καθηγη τών ιατρικής, γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού που, ξανά, βρισκόταν συνεχώς δίπλα της σε εικοσιτετράωρη βάση. Και τα αποτελε’σματα αυτής της παρακολούθησης επιβεβαίωσαν το ότι η Therese Neumann ζει χωρίς τροφή και νερό και μόνο με την καθημερινή λήψη της Θείας Κοινωνίας.

Τέλος, η ίδια η Neumann, το 1953 κατέ θεσε ένορκα ενώπιον των εκκλησιαστικών αρχών της Βαυαρίας, στην οποία αφού πε ριέγραφε τα όσα σχετίζονται με την εμφάνι ση και την εκδήλωση του χαρίσματος της αφαγίας σε αυτήν, κατέληγε με τη δήλωση: «Γνωρίζω και είμαι πεπεισμένη ότι ζω με τη χάρη του Θυσιασμένου Σωτήρα μας».

Η Neumann το 1962 και η σωρός της εκτέθηκε σε δημόσιο προσκύνημα. Λίγο πριν την ταφή της, χρειάστηκε να εξεταστεί η σωρός της από τέσσερις γιατρούς καθώς σε αυτήν δεν είχε παρατηρηθεί μέχρι εκεί νη τη στιγμή και τέσσερις μέρες μετά τον φυσικό θάνατο της, κανένα από τα γνωστά νεκρικά σημεία (ακαμψία, ελάττωση της θερμοκρασίας, χαρακτηριστική οσμή, κ.λπ.). Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η Neumann δεν ήταν πια ζωντανή, παρά την έλλειψη των σημείων του θανάτου στο νε κρό της σώμα και έτσι έγινε η ταφή της. Σήμερα, υπάρχει αρκετή κινητικότητα για την αγιοποίηση της από την Καθολική Χρι στιανική Εκκλησία.

4. Η περίπτωση του Paramahansa Yogananda Mukunda Lai Ghosh

Ο Paramahansa Yogananda Mukunda Lai Ghosh γεννήθηκε το 1893 στην Gorakhpur και πέθανε το 1952. Το 1946 ο Yogananda εξέδωσε το γνωστό τατο πλέον βιβλίο για την ζωή του με τον τίτλο «Η αυτο βιογραφία ενός Yogi» (Autobiogra phy of a Yogi). To βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε δεκαο κτώ γλώσσες, είναι ακόμα ένα από τα best sellers και θεωρείται ως ένα από τα βιβλία αναφοράς για όσους θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με την Ινδική προσέγγιση της εσω τερικής φιλοσοφίας.

Ανάμεσα στις συναντήσεις και τις συζη τήσεις του Yogananda που περιέχονται στο βιβλίο «Η αυτοβιογραφία ενός Yogi», συ μπεριλαμβάνονται και δύο συναντήσεις του με ανθρώπους που ζούσαν χωρίς τροφή και νερό, δύο περιπτώσεις που ήταν οι πρώτες που έλαβαν ευρύτερη δημοσιότητα και, σε σημαντικό βαθμό, καθόρισαν και καθορί ζουν ακόμα την όλη στάση του κόσμου απέ ναντι στο φαινόμενο αυτών των χαρισματι κών ανθρώπων. Ήταν και οι δύο γυναίκες, αντίστοιχης ηλικίας, που κατά τον Yoganada είχαν έρθει στο κόσμο μας με την αποστολή να μεταδώσουν την γνώση ότι εί ναι δυνατή η ζωή χωρίς τη λήψη τροφής και νερού. Η πρώτη από αυτές τις δύο συ ναντήσεις που περιγράφει ο Yogananda, ήταν με την Ινδή Giri Bala. Η δεύτερη συ νάντηση ήταν με μία χριστιανή γυναίκα που, κατά τον Yogananda, ήταν σε μία προηγούμενη ζωή της η Μαρία η Μαγδαληνή!

Η Giri Bala ήταν 68 χρονών όταν συνα ντήθηκε με τον Yogananda και ζούσε για 56 χρόνια χωρίς τροφή και νερό. Αν και ζούσε μία απλή ζωή σε ένα χωριό της Ινδίας, οι φήμες ήθελαν να έχει μεταφερθεί στο παλά τι του άρχοντα της περιοχής όπου έζησε για αρκετό καιρό υπό αυστηρή παρακολούθη ση, μέχρι να διαπιστωθεί ότι όντως ζούσε αποκλειστικά με ενέργεια που έπαιρνε από το φως. Σύμφωνα τα όσα ο Yogananda λέει ότι του εκμυστηρεύτηκε η ίδια, μετά από ένα καυγά με την πεθερά της έφυγε από το σπίτι και το χωριό της και περιπλανιόταν κλαίγοντας από τα βάθη της καρδιάς της και παρακαλώντας να της παρουσιαστεί ένας Guru που θα την μάθαινε να ζει τρεφό μενη μόνο από το θεϊκό φως. Ξαφνικά υλο ποιήθηκε μπροστά της ένας Guru που της δίδαξε μία ειδική τεχνική της Kriya ya Yoga που απελευθέρωνε το σώμα από την ανάγκη για φυσική τροφή. Από εκείνη την ημέρα και μετά, η Giri Bala σταμάτησε να τρώει τροφή, να πίνει νερό και να ε’χει φυ σικές σωματικές εκκρίσεις. Σύμφωνα με τον Yogananda, της ανατέθηκε η αποστολή να δείξει ότι ο άνθρωπος μπορεί να τραφεί και να ζήσει από το αιώνιο Θεϊκό Φως.


Γιατί τρώμε; Μία άλλη ματιά για το τι παίρνουμε με την τροφή.

Ένα από τα περισσότερο ενδιαφέροντα ση μεία του φαινομένου των ανθρώπων που ζουν χωρίς τροφή και νερό είναι και το ότι, σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν, δεν νοιώ θουν καθόλου την επιθυμία να φάνε. Και από το σημείο αυτό πηγάζει ένα ερώτημα που απευθύνεται σε όλους μας: Γιατί νοιώ θουμε την ανάγκη να φάμε; Γιατί τρώμε;
Υπάρχει μόνο ένα λόγος που μπορεί να φάει και να πιει κάποιος. Είναι εκείνη η πείνα που προκαλείται από την διέγερση χημικών υποδοχέων που ελέγχουν τη συ γκέντρωση διαφόρων θρεπτικών συστατι κών, κυρίως της γλυκόζης, στο αίμα. Αυτοί οι υποδοχείς ενεργοποιούνται όταν η συ γκέντρωση της ειδικής για τον καθένα τους ουσίας στο αίμα πέσει κάτω από συγκεκριμένα όρια και μας οδηγούν σε συμπεριφορές αναζήτησης τροφών που εί ναι πλούσιες στο συγκεκριμένο αυτό συ στατικό, καθώς μόνο αυτό μπορεί να μας κάνει να σταματήσουμε να πεινάμε, π.χ. νοιώθουμε την ανάγκη να φάμε κάτι γλυκό για να μας περάσει η υπογλυκαιμία που νοι ώθουμε.

Όλα τα άλλα είδη πείνας που υπάρχουν, όπως π.χ. η πείνα που προκαλεί τη λύπη και το άγχος, η πείνα όταν το στομάχι μας είναι άδειο, η πείνα που προέρχεται από συ-γκεκριμένες-αγαπημένες μας τροφές, η πεί να από ανάμνηση κάποιων τροφών που φά γαμε, η πείνα που προέρχεται από τη λήψη ορισμένων ουσιών, κ.λπ., έχουν να κάνουν μόνο με τις σύγχρονες συνήθειες των αν θρώπων και την ψυχολογική τους κατά σταση.

του Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Advertisements

Εξέγερση λαθρομεταναστών στην Ιταλία

#fullpost{display:inline;}

Τέτοιες καταστάσεις θέλετε να δημιουργήσετε στην Ελλάδα κ. Παπανδρέου;

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην νότιο Ιταλία από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, οπότε και σημειώθηκε εξέγερση Αφρικανών λαθρομεταναστών στην πόλη Ροζάρνο της Καλαβρίας. Όλα ξεκίνησαν όταν το πρωί της Παρασκευής περίπου 2.000 μετανάστες υποκινούμενοι από ΜΚΟ και ακροαριστερές οργανώσεις καθώς και από στελέχη αριστερών κομμάτων πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία στο κέντρο του Ροζάρνο, φωνάζοντας συνθήματα κατά του ρατσισμού.
Την ίδια ώρα, περίπου εκατό κάτοικοι της περιοχής, οπλισμένοι με ρόπαλα και σιδηρολοστούς έχουν αναγείρει ένα οδόφραγμα κοντά σε τοποθεσία όπου ζουν πολλοί λαθρομετανάστες. Άλλοι αγανακτισμένοι Ιταλοί απόκλεισαν δρόμους ενώ κατέλαβαν και το δημαρχείο της πόλης ζητώντας την άμεση απομάκρυνση των μεταναστών.
Οι αφρικανοί απάντησαν κατά τον προσφιλή τους τρόπο με καταστροφές και λεηλασίες καταστημάτων, πυρπόληση αυτοκίνητων και επιθέσεις σε πολίτες με δεκάδες τραυματισμούς, με την αστυνομία να επεμβαίνει δυναμικά απωθώντας τους αφρικανούς.
Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν οι κάτοικοι του Ροζάρνο μην αντέχοντας να τελούν ουσιαστικά «υπό πολιορκία» αντέδρασαν δυναμικά στην βία των λαθρομεταναστών.
Εξαιτίας του τεταμένου κλίματος τα σχολεία έκλεισαν και ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ρομπέρτο Μαρόνι διέταξε την αποστολή ειδικών αστυνομικών ενισχύσεων στην περιοχή.
Ο Ιταλός υπουργός στέλεχος της Lega Nord που μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, μίλησε ευθέως λέγοντας ότι η βασική αιτία της βίας στο Ροζάρνο είναι ότι η παράνομη μετανάστευση «έχει γίνει ανεκτή όλα αυτά τα χρόνια».
Η δυναμική και αποτελεσματική αντίδραση της ιταλικής κυβέρνησης φάνηκε ξεκάθαρα την επόμενη μέρα όπου οι αστυνομικές αρχές γκρέμισαν καταυλισμούς λαθρομεταναστών οι οποίοι αποτελούσαν εστίες υποβάθμισης, μόλυνσης και παρανομίας για την περιοχή ενώ μέχρι στιγμής περισσότεροι 2000 αφρικανοί έχουν μεταφερθεί με λεωφορεία σε διαφορετικά κέντρα της νότιας Ιταλίας, όπου τους περιμένει η απέλαση. Οι Ιταλοί πολίτες της Καλαβρίας ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης χειροκροτώντας και πανηγύριζαν βλέποντας τα λεωφορεία να απομακρύνονται. Στην Ιταλία όμως υπάρχει κυβέρνηση και κράτος, δεν υπάρχει ο Τζέφρυ.
Από «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ» 

H “Δημοκρατική Αναγέννηση” για το μεταναστευτικό

Του Στέλιου Παπαθεμελη
Προέδρου της Δημοκρατικής Αναγέννησης

Η κυβέρνηση με μιαν ακατανόητη πρεμούρα προχωρεί «αγαλλομένω ποδί» στη μαζική πολιτογράφηση μεγάλου αριθμού μεταναστών, νομίμων όπως είθισται να αποκαλούνται. Για την Ιστορία, δεν υπάρχουν νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα, αλλά εκ των υστέρων νομιμοποιημένοι λαθρομετανάστες.

Όμως η χώρα έχει αυτή την ώρα οξύτατα και διαρκώς ογκούμενα προβλήματα, με την οικονομία στο λυσσώδες στόχαστρο των κερδοσκόπων και την ίδια την εθνική της ασφάλεια έργω προσβαλλόμενη. Τουρκικές παραβιάσεις κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, παρενοχλήσεις αεροσκαφών μας, ενεργοποίηση της «hotline» που συνδέει το CAOC της Λάρισας με του Εσκί Σεχίρ κ.λπ. Προκαλεί, συνεπώς, κατάπληξη η πρόταξη τώρα πολιτογράφησης και παροχής ψήφου στους αλλοδαπούς. Όλα τα ‘χε η Μαριορή, ο φερετζές τής έλειπε…

Προ πάσης κινήσεως περί το μεταναστευτικό, επιβάλλεται να εκπονηθεί, επιτέλους, μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική έπειτα από υπεύθυνη έρευνα, που θα εξετάζει όλες τις παραμέτρους για το τι σημαίνουν οι αθρόες ελληνοποιήσεις για το σήμερα και το προβλεπτό μέλλον, που να απαντά στα θεμελιώδη ερωτήματα «αν», «πόσους» και «από πού» μπορούμε να απορροφήσουμε μετανάστες.

Πόσους αντέχουν η οικονομία, η κοινωνία και το μέγεθος της χώρας, αφού από τις βλακείες μας την καταντήσαμε και για τα εξ ανατολών κύματα χώρα προορισμού.

Οι κάθε λογής αρμόδιοι πρέπει να αναμετρηθούν με ορισμένα βασικά αυτονόητα, λογικά προηγούμενα από την απόφαση τους:

1Η Ελλάδα έχει σήμερα πανευρωπαϊκό και πιθανόν παγκόσμιο ρεκόρ υπογεννητικότητας. Από τις 100.000 ετήσιες γεννήσεις που δίνουν δείκτη 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, οι γεννήσεις αλλοδαπών είναι κάπου 20.000. Άρα ο δείκτης κατεβαίνει στο 1 παιδί. Την τελευταία 5ετία, υπάρχει ανεπαίσθητη αύξηση γεννήσεων των Ελληνίδων 2,99% και στο ίδιο διάστημα των αλλοδαπών 21,48%. Με αυτόν τον ρυθμό, ο Ελληνισμός στο τέλος του αιώνα θα συρρικνωθεί στα 3 εκατομμύρια. Η εξέλιξη αυτή, αν δεν ανασχεθεί με γενναία και κεραυνοβόλα μέτρα δημογραφικής ανάκαμψης, θα καταντήσει τους Έλληνες πολύ προ του 2050 μειονότητα στην ίδια τους την πατρίδα.

2 Η πολιτεία δεν έχει σήμερα ακριβή εικόνα πόσοι ξένοι και πόθεν ορμώμενοι εγκαταβιούν σ’ αυτήν. Ένας σημαντικός αριθμός λαθρομεταναστών, περί τις 750.000, είναι -με τη γενναιοδωρία των ελληνικών Αρχών- σήμερα νομιμοποιημένοι. Ζουν, όμως, εδώ τουλάχιστον άλλοι τόσοι, συνολικά περίπου 2.000.000.

Για μια χώρα 10.000.000 ο αριθμός είναι δυσβάστακτος και υπερβαίνει -παρά την όποια θετική διάθεση κοινωνίας και Αρχών- τις δυνατότητες ενσωμάτωσης. Η πολιτογράφηση, για την οποία επείγεται ανεξήγητα η κυβέρνηση, είναι πρωθύστερο μέτρο. Προηγούνται σοβαρές πολιτικές ενσωμάτωσης, οι οποίες δεν έχουν καν συζητηθεί. Παρεμβάλλονται, όμως, και άλλες παράμετροι:

3 Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών προέρχεται από όμορες χώρες. Αυτές ή έχουν ενταχθεί ήδη στην Ε.Ε. (Βουλγαρία, Ρουμανία) ή είναι καθ’ οδόν προς ένταξη (Δυτικά Βαλκάνια, εξ ων πρώτη η Αλβανία, που έχει και τους περισσότερους). Αυτοί δεν έχουν καμιάν ιδιαίτερη ανάγκη πρόσκτησης ελληνικής ιθαγένειας, διότι η ευρωπαϊκή τους ταυτότητα τους παρέχει όλα τα δικαιώματα, πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, για το οποίο δεν νομίζουμε ότι κόπτονται οι αλλοεθνείς, αφού δεν τα ασκούν οι μισοί περίπου ομοεθνείς.

Οι όμοροι προέρχονται από χώρες που τα τελευταία εκατό χρόνια δεν έπαυσαν να προβάλλουν εδαφικές διεκδικήσεις και μειονοτικά αιτήματα. Ορισμένοι ημέτεροι θεωρούν παρελθόν την αναζωπύρωση παρόμοιων εθνικιστικών τάσεων, αλλά υποτιμούν τις πραγματικότητες της ζωής. Οι ίδιοι εξορκίζουν μονίμως τον ανύπαρκτο ελληνικό εθνικισμό και αντιπαρέρχονται τον αδιάλλακτο επεκτατικό σοβινισμό των γειτόνων. Μπορεί το ελληνικό σύστημα να υπέβαλε σε ευθανασία τη Μεγάλη Ιδέα και να αναπαύτηκε στο αστόχαστο δόγμα «δεν διεκδικούμε τίποτε», αλλά οι γείτονες δεν έπαυσαν να διεκδικούν τα πάντα και οι βόρειοι τουλάχιστον το ήμισυ του ελλαδικού «παντός».

4 «Λένε» δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές. Έπεται η ψήφος στις εθνικές. Οι όμοροι αλλοεθνείς έχουν εθνικό κέντρο με εμφανή πρόθεση διαβουκόλησής τους. Θα επιχειρήσει να κατευθύνει τις επιλογές τους, ανάλογα με τα ίδια εθνικά συμφέροντα. Γνωστή μια παλαιότερη «ιδιωτική» δήλωση του Φάτος Νάνο: «Σε δέκα χρόνια (τα πέντε πέρασαν), με τους 750.000 Αλβα¬νούς που θα αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια, θα κυβερνούμε την Ελλάδα». Λέει αλήθεια. Αυτό δεν κάνουν οι Τουρκοι στη Βουλγαρία; Στη Γερμανία από τους 600.000 γερμανοποιημένους Τούρκους η Μέρκελ πήρε μηδέν ψήφους.

5 Η άλλη παράμετρος είναι οι Ασιάτες μουσουλμάνοι, που καταφθάνουν καθημερινά, ελέω Τούρκων δουλεμπόρων. Άλλη μορφή επιθετικής πολιτικής της Άγκυρας. Οι Ασιάτες και οι Αφρικανοί μουσουλμάνοι στην Αττική είναι κάπου 650.000. Όσο ο εξ ανατολών κάκιστος γείτων κινούνταν στον ορίζοντα του κεμαλικού εθνικισμού, οι μη Τούρκοι μουσουλμάνοι ήταν στο απυρόβλητο των τουρκικών γεωπολιτικών παιγνίων.
Όμως, ο νεοοθωμανισμός των ισλαμιστών ηγετών της Άγκυρας υποκαθιστά και εκτοπίζει ραγδαία τον υποχωρούντα κεμαλισμό και προσφέρει ελκυστικό δέλεαρ προς άγραν μουσουλμάνων πάσης εθνότητας. Δεν είναι πια ο αντισλαμιστής Κεμάλ που απωθεί, αλλά ο Μωάμεθ, που συγκινεί Πακιστανούς, Μπαγκλαντεσιανούς, Αφγανούς. Ιδού μια νεόδμητη εστία αποσταθεροποίησης μας. Σε Πακιστάν και Μπαγκλαντές δημοσιεύονται διαφημίσεις που υπόσχονται αντί 4-5 χι¬λιάδων ευρώ καλύτερη ζωή και λαμπρό μέλλον στην Ελλάδα (sic!).

6 Εδώ, με αλλεπάλληλες παρεκτάσεις προθεσμιών νομιμοποιήθηκε κλάσμα μόνο των ξένων. Οι παρεκτάσεις λειτούργησαν ως κίνητρο αύξησης της ροής τους. Τώρα που επιβάλλονται αντικίνητρα, η Ελλάς προσφέρει κίνητρα. Ώσπου να τακτοποιηθεί η πρώτη φουρνιά ελληνοποιημένων, θα ωριμάζει η επόμενη, ενώ θα παίρνει σειρά η μεθεπόμενη.
Δεν έχουμε εγγυητή συνόρων. Έχουμε πρόβλημα ασφάλειας και επιτακτικά ζητήματα κοινωνικής και εθνικής συνοχής.

 Δεν είμαστε τα 62,9 εκατομμύρια των Γάλλων, ούτε τα 62,2 των Βρετανών, ούτε τα 83 των Γερμανών. Είμαστε μια χούφτα 10 εκατομμυρίων, που επιβίωσε εξαιτίας της ισχυρής συνείδησης του ανήκειν, της πολιτισμικής μας ταυτότητας και του πείσματος να προτάσσουμε την ελευθερία έναντι της ζωής. Δεν είμαστε πολυεθνοτική χώρα. Δεν νεκραναστηθήκαμε εθνοκρατικά με καμιά σημαία πολυπολιτισμικότητας. Όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, «όταν κάναμε την Επανάσταση, είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και μετά υπέρ πατρίδος»! Διεθνώς κηρύσσεται πλέον το τέλος της πολυπολιτισμικότητας και των πειραμάτων, γιατί οδήγησαν σε γκετοποίηση τις μεταναστευτικές μειονότητες. Ενώ έξω έγινε «ντεμοντέ», εμείς τώρα την ανακαλύπτουμε και ομνύουμε στο όνομα της.

Επείγουν μέτρα σε δύο κατευθύνσεις:

Φύλαξη συνόρων, με ό,τι σημαίνει ο όρος. Ως εδώ. «Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε»! Η Ε.Ε. να επωμισθεί, επιτέλους, το κόστος προστασίας των συνόρων της. Αμελητί αναθεώρηση του «Δουβλίνο II».
■ Διαχείριση των εσωτερικών όψεων του. Δύσκολη…
1 Διευκολύνουμε με κίνητρα παλιννόστησης στις πατρίδες τους σημαντικό ποσοστό των μεταναστών. Καταπολεμούμε την ανασφάλιστη εργασία όσων θα μείνουν με αυστηρές κυρώσεις στους εργοδότες τους. Τα ξένα φθηνά εργατικά χέρια στήριξαν το καταναλωτικό status των μεσαίων και υψηλότερων εισοδημάτων, αλλά δεν αναδιέταξαν την ελληνική οικονομία, που έμεινε στρεβλή και παρασιτική. Ταυτόχρονα, έχουμε έξοδο σπουδαίου δυναμικού 600.000 Ελλήνων επιστημόνων, που αναζήτησαν απασχόληση εκτός συνόρων.

2 Πολιτικές ενσωμάτωσης. Η εκπαίδευση είναι το καταλυτικό εργαλείο. Όμως από τα σχολικά εγχειρίδια έχουν εξοβελίσει οι εθνομηδενιστές κάθε ελληνική αξία ζωής και ιστορικής μνήμης. Προσφέρουν μια λάιτ αφήγηση, αδύναμη να εμπνεύσει σεβασμό και περηφάνια για μια δεύτερη πατρίδα που να ακολουθήσει ο ελληνοποιούμενος, προσλαμβάνοντας τον πολιτισμό της και -αν χρειασθεί- να την υπερασπισθεί με τη θυσία του.
Τα βιβλία είναι αφελληνισμένα και αποχριστιανισμένα, διαπολιτισμικά τα λένε… Παράγουμε αποφοίτους πανεπιστημίου, μελλοντικούς δικαστές που δεν γνωρίζουν ποιοι ήταν ο Κάλβος, ο Κοραής και η ηρωίδα της Αντίστασης Λέλα Καραγιάννη! Ανάγκη παιδείας και φυσικά παιδείας (άλλης) ποιότητας.

3 Η πολιτογράφηση προϋποθέτει την ενσωμάτωση, και όχι το αντίστροφο. Οι εμπειρίες άλλων χωρών με ανάλογα προς τα δικά μας χαρακτηριστικά -πέραν των πολυεθνοτικών ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας, που είναι διαφορετικά μοντέλα- πρέπει σοβαρά να ληφθούν υπόψη, για να αποφευχθούν μοιραία λάθη. Πολιτογραφούμε εξατομικευμένα μόνο όποιον αισθάνεται αποδεδειγμένα την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του.

Οι ξένοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τη δεινή αναποτελεσματικότητα της ελληνικής γραφειοκρατίας που γευόμεθα οι πάντες. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα τους. Οφείλουμε να το μηδενίσουμε. Την ψήφο (τους) τη χρειάζονται μόνον αυτοί που επείγονται να τη θεσπίσουν. Και δεν πρέπει τώρα…

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 9/1/10

Πηγή: www.olympia.gr 

Προτεινόμενα άρθρα:

H ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΤΖΑΡΑ ΣΤΟ BLUE SKAY Ο ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΠΑΝ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ.
ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟ ΤΟ 85% ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ . ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΑΠΕΙΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΣΘΟΥΜΕ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.
Ο ΣΙΩΝΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ

Επισκεφθείτε τον ιστοχώρο:
http://amphiktyon.blogspot.com/—- Original Message —–
From: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
To: undisclosed-recipients:
Sent: Wednesday, January 13, 2010 12:43 PM
Subject: ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ Τ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΡΟ-ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ

===================

1. Έκρηξη και εντός του ΠΑΣΟΚ για το λαθρο-νομοσχέδιο

http://deltio11.blogspot.com/2010/01/blog-post_5681.html

Ο τ. αντιπροέδρος της Βουλής και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

κ. Παναγιώτης Κρητικός, καλεί την κυβέρνηση να αναστείλει την κατάθεση του λαθρο-νομοσχεδίου στη Βουλή….

…και χαρακτηρίζει, «Πρόχειρη, βιαστική, αμελέτητη και πολιτικά ανεπεξέργαστη τη νομοθετική πρωτοβουλία Ραγκούση (Saragusi) και της κυβέρνησης για μαζικές ελληνοποιήσεις των παρανόμων οικονομικών μεταναστών, με επιπτώσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και μακροπρόθεσμα σε εθνικό επίπεδο».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κρητικού:

«Ο Πολιτικός και Κοινωνικός Σύνδεσμος « Ο Νικόλαος Ζορμπάς» σε σχέση με τη διαδικασία αθρόας νομιμοποίησης (παραχώρηση ιθαγένειας και πολιτικών δικαιωμάτων) δεκάδων χιλιάδων παρανόμων οικονομικών μεταναστών ποικίλης προέλευσης, εκφράζει τον έντονο προβληματσμό του διότι:

I. Θεωρεί τη νομιμοποίηση αυτή πρόχειρη, βιαστική, αμελέτητη και πολιτικά ανεπεξέργαστη σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχει μεσοπρόθεσμα σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και μακροπρόθεσμα σε εθνικό επίπεδο.

II. Η λύση του μεταναστευτικού προβλήματος αντιμετωπίζεται προληπτικά, με μέτρα αποκλεισμού της λαθρομετανάστευσης και δευτερευόντως με νομιμοποίησή τους.

Ο «Σύνδεσμος» καλεί την κυβέρνηση να αναστείλει την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και να προσανατολιστεί στη σκέψη διεξαγωγής δημοψηφίσματος, αποκρούοντας εισηγήσεις ειδημόνων, δηλαδή « φωτισμένων ηγεσιών» περί δήθεν αναρμοδιότητας του λαού για ζητήματα που αφορούν σε ατομικά δικαιώματα.

Στη Δημοκρατία μια είναι η φωτισμένη ηγεσία: Ο ΛΑΟΣ

Όταν μάλιστα υπάρχουν ζητήματα μείζονος Εθνικής σημασίας, όπως το εν λόγω, προέχει η ανάγκη ενεργοποίησης του άρθρου 44 παρ.2 του Συντάγματος, ώστε να αποφανθεί ο Λαός με Δημοψήφισμα».

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

« Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ»

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Κρητικός

Από http://www.amphiktyon.blogspot.com

Σχόλιο του ιστολογίου: Να αποσύρει άμεσα η αντιλαϊκή και χουντική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το γενοκτόνο και ανθελληνικό νομοσχέδιο για τους λαθρομετανάστες

Θέλω Δημοψήφισμα για το επαίσχυντο νομοσχέδιο νομιμοποίησης των λαθρομεταναστών

 Πάρε θέση για το Δημοψήφισμα. Μην στέκεσαι απαθής. Μην εγκληματείς είς βάρος της χώρας μας με την αδιαφορία σου. Εάν χαθεί η πατρίδα μας, η Ελλάς θα σε θεωρεί συνυπεύθυνο.

Κάποιος δύναται νά πάρει την Ελληνική υπηκοότητα, που είναι νομική κατάσταση, αλλά μέ διοικητικές πράξεις δεν μπορεί να γίνει Έλληνας, που είναι βιολογική πραγματικότης.

Π.Σ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ

You are here Θέλω Δημοψήφισμα για το επαίσχυντο νομοσχέδιο νομιμοποίησης των λαθρομεταναστών

Θέλω Δημοψήφισμα για το επαίσχυντο νομοσχέδιο νομιμοποίησης των λαθρομεταναστών


By Aristotelis – Posted on 29 Δεκέμβριος 2009

(Υπογράψτε ηλεκτρονικά στο τέλος του κειμένου)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣ:
– Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
– Τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
– Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
– Την Εθνική Αντιπροσωπεία
– Τα Ελληνικά πολιτικά κόμματα.
– Κάθε αρμόδια δικαστική αρχή.

ΚΟΙΝ:
– Την Ιεραρχία της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.
– Τις Νομαρχίες και Δήμους
– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις Εθνικές Αντιπροσωπείες των χωρών
μελών της Ε.Ε

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΒΑΘΥΤΑΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ:


Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ.


1.1. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για την παραχώρηση μαζικά, της Ελληνικής Ιθαγένειας και του δικαιώματος Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι ,σε εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαπούς, που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας, δεν αποτελεί προϊόν της θέλησης, του ελληνικού Λαού.

1.2 . Η πολιτική αυτή δεν παρουσιάστηκε στους Έλληνες πολίτες, προεκλογικά, ούτε στις τηλεοπτικές συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών, ούτε στις δημόσιες συγκεντρώσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Βρισκόταν «κρυμμένη», με ασαφή διατύπωση , στα «ψιλά γράμματα», του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

1.3. Μας ανησυχεί και μας προβληματίζει η σπουδή, με την οποία η κυβέρνηση, σπεύδει να υλοποιήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, προς τις οργανώσεις των αλλοδαπών και τις διεθνείς ΜΚΟ, δεσμεύεις τις οποίες απέκρυψε προεκλογικά από τον Ελληνικό Λαό, υιοθετώντας ένα εμφανέστατα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο, το οποίο καταστρατηγεί και την ευρωπαϊκή συνθήκη για το Μεταναστευτικό, του Οκτώβριου του 2008, που αντιτίθεται στις μαζικές νομιμοποιήσεις μεταναστών.

1.4. Μας ανησυχεί και μας προβληματίζει η «άνεση»,με την οποία η κυβέρνηση εισάγει διατάξεις που παραβιάζουν το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της χώρας. «Το άρθρο 5 §2 του Συντάγματος, λέει ότι: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους , χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων ». Δεν λέει πουθενά , ότι αποκτούν πολιτικά δικαιώματα και ελληνική ιθαγένεια, όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Όλες οι εξουσίες υπάρχουν υπέρ του ελληνικού λαού και του ελληνικού Έθνους. Δεν υπάρχουν υπέρ των λαθρομεταναστών και των παιδιών τους.

1.5. Πιστεύουμε ότι ,το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, θα αυξήσει και θα πολλαπλασιάσει, την άφιξη των λαθρομεταναστών στη χώρα μας, διογκώνοντας, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, που ήδη έχει προκαλέσει, η μαζική άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών τα τελευταία χρόνια. Οι λαθρομετανάστες είναι ήδη πάρα πολλοί , και κάθε μέρα έρχονται περισσότεροι, συμπιέζοντας τους μισθούς, αυξάνοντας την ανεργία, και τα ελλείμματα του Ασφαλιστικού Συστήματος. Η ανεξέλεγκτη εισβολή συνιστά απειλή για τη ζωή ημών και των παιδιών μας, καθώς εμφανίζονται νέα ή άγνωστα μέχρι τούδε νοσήματα ή ιοί, και επανεμφανίζονται ασθένειες που εθεωρούντο ως εκλιπούσες.(Όπως η φυματίωση).

1.6. Η ιδιότητα του Έλληνα Πολίτη συνιστά ύψιστη εκδήλωση της συνέχειας του Έθνους και δεν μπορεί να απονέμεται αδιάκριτα σε πρόσωπα που είτε λόγω της κατάστασής τους (ακούσια) ,είτε λόγω της βουλήσεώς τους (εκούσια), δεν εξασφαλίζουν ότι είναι ικανά να υπηρετήσουν το Έθνος.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

2.1. Είμαστε απολύτως αντίθετοι με την εξίσωση και εξομοίωση των Ποντίων με τους λαθρομετανάστες και των Βορειοηπειρωτών με τους Αλβανούς, την οποία εισάγει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο της . Το θεωρούμε πλήρη εξευτελισμό, του ελληνικού Έθνους. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται οι Έλληνες παλιννοστούντες στην Πατρίδα, ως προκάλυμμα , για να παραχωρηθεί το δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι στους λαθρομετανάστες.

2.2. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαράδεκτο, να παραχωρείται η ελληνική ιθαγένεια, σε παιδιά αλλοδαπών, και να μετατρέπονται οι Έλληνες Ομογενείς ,σε μετανάστες. Ζητούμε την άμεση παραχώρηση της ελληνικής ιθαγένειας, με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, στους Ποντίους και τους Βορειοηπειρώτες , οι οποίοι είναι Έλληνες . Απαιτούμε την παροχή του δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες Ομογενείς της Διασποράς.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

3.1.Είμαστε απολύτως αντίθετοι με την παραχώρηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των λαθρομεταναστών. Τα παιδιά αυτά δεν είναι Έλληνες και δεν πρέπει να αποκτούν αδιάκριτα και ανεξέλεγκτα την Ελληνική Ιθαγένεια. Η ισχύουσα πρόβλεψη του προσφάτως τροποποιηθέντος Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που εξαρτά την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από όσους γεννώνται στην Ελλάδα, είτε από την μη κτήση με την γέννησή τους αλλοδαπής ιθαγένειας (αυτής των γονέων τους) είτε από το γεγονός ότι είναι άγνωστης ιθαγένειας είναι ήδη επαρκής και καλύπτει πλήρως κάθε περίπτωση και ανάγκη.

3.2.Τα παιδιά αυτά μπορούν ,εάν έχουν, τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, ( δεκαετή μόνιμη και νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα), να ζητήσουν την ελληνική υπηκοότητα. Μέχρι τότε, όπως προβλέπει ο νόμος, μπορούν να έχουν το καθεστώς, του «επί μακρόν διαμένοντος».

3.3. Είμαστε αντίθετοι στην καταχρηστική και ανεξέλεγκτη παραχώρηση του καθεστώτος του «επί μακρόν διαμένοντος», προκειμένου να μη χρησιμοποιηθεί ως όχημα για τη μεταχρονολόγηση του προβλήματος, με στόχο την προσωρινή μόνο αναβολή των μαζικών και ανεξέλεγκτων ελληνοποιήσεων. Για την παραχώρηση της ιδιότητας του «επί μακρόν διαμένοντος», θα πρέπει η κάθε μια περίπτωση να κρίνεται προσωπικά και να συνεκτιμώνται κριτήρια.(επαγγελματική δραστηριότητα, παραβατικό παρελθόν κλπ,). Και φυσικά να παραχωρείται σε ποσοστό που δεν θα αλλοιώνει δραστικά την κοινωνική σύνθεση του τόπου διαμονής τους. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε ποσοστό, τον μέσο όρο των 23 χωρών μελών της Ε.Ε. που δεν ήταν αποικιοκρατικές δυνάμεις. (Με εξαίρεση δηλαδή, της Γαλλίας , της Μεγάλης Βρετανίας, της Πορτογαλίας, και της Ισπανίας).

3.4. Είμαστε απολύτως αντίθετοι στην παραχώρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, στα παιδιά των λαθρομεταναστών και στα παιδιά απροσδιορίστου εθνικότητας, διότι ανοίγει το δρόμο σε δεύτερο χρόνο, για την παραχώρηση της ελληνικής ιθαγένειας στους αγνώστου ταυτότητας, προέλευσης και ποινικού παρελθόντος γονείς τους. Διότι οι γονείς του «’ Ελληνος», θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν την ιθαγένεια του παιδιού τους.

3.5. Μας ανησυχεί και μας προβληματίζει η αοριστία των διατάξεων το νομοσχέδιο που ενέκρινε η κυβέρνηση. Το κριτήριο της φοίτησης σε ελληνικό σχολείο είναι απολύτως απαράδεκτο. Η ελληνική ιθαγένεια δεν συνδέεται με το σχολείο. Στο μέλλον εκατοντάδες χιλιάδες νέοι θα εισέρχονται στη χώρα μας, ως απροσδιορίστου εθνικότητας, θα φοιτούν τρία χρόνια σε ελληνικό σχολείο, και θα αποκτούν αυτομάτως την «ελληνική ιθαγένεια».

3.6. Μας ανησυχεί και μας προβληματίζει το ότι δεν προβλέπονται λόγοι εξαιρέσεων από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου . Με τον τρόπο αυτό, τα «αλβανόπουλα», που συνελήφθησαν στα επεισόδια του Δεκεμβρίου, τα «αλβανόπουλα» που έκαιγαν την ελληνική σημαία , θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Τα «αλβανόπουλα», στα Καλύβια, που πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο, και μαχαίρωναν και απειλούσαν τους Έλληνες συμμαθητές τους, θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

4.1.Είμαστε απολύτως αντίθετοι με την παραχώρηση δικαιώματος ψήφου στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές στους παράνομους και παρανόμως νομιμοποιηθέντας ( λαθρο)μετανάστες. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται επίσημες μουσουλμανικές και μειονοτικές κοινότητες στην καρδιά όλων των ελληνικών πόλεων. Το επόμενο βήμα θα είναι η μουσουλμανοποίηση της γειτονιάς, η γκετοποίηση της καθημερινότητας, και η εκρηκτική εκδήλωση προβλημάτων «διαπολιτισμικής» συμβίωσης, μέσα στην απόλυτη ανομοιογένεια που δεν «νομιμοποιείται» με σχέδια νόμου τα οποία αποθρασύνουν τον εισβολέα.

4.2. Η παραχώρηση δικαιώματος ψήφου στους λαθρομετανάστες είναι απολύτως αντισυνταγματική. Το δικαίωμα ψήφου δεν είναι ατομικό δικαίωμα. Δεν παζαρεύεται με κανέναν. Δεν εκχωρείται ανεξέλεγκτα στον «φυτευτό» μουσουλμάνο εισβολέα.

4.3.Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι γηγενείς , ούτε Έλληνες ,για να δικαιούνται πολιτικών δικαιωμάτων, τα οποία τους στερήθηκαν. Έχουν πολιτικά δικαιώματα στην πατρίδα τους. Η παρουσία τους στη χώρα μας προέκυψε ξαφνικά, αναπάντεχα, πρόσφατα, και συνιστά πρόβλημα ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ, ΚΑΤΟΧΗΣ, και ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΑΛΩΣΗΣ της Ελληνικής κοινωνίας.

4.4. Πιστεύουμε ότι, όλοι είμαστε ίσοι σαν άνθρωποι. Δεν είμαστε όμως ίσοι σαν πολίτες. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου στην Αλβανία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, και σε άλλες χώρες. Η παραχώρηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες, θα δημιουργήσει τεράστιους πολιτικούς κινδύνους, για την πατρίδα μας , και την εθνική ανεξαρτησία. Η εγγραφή των Αλβανών σε ειδικές εκλογικές καταστάσεις στην Ήπειρο, θα δημιουργήσει την πολιτική βάση, για την διεκδίκηση της Μεγάλης Αλβανίας. Η κυβέρνηση απερίσκεπτα δημιουργεί το ελληνικό Κόσσοβο. Οι συνέπειες θα είναι ολέθριες.

4.5. Η εγγραφή των Αλβανών και χιλιάδων Ασιατών μουσουλμάνων σε ειδικές εκλογικές καταστάσεις στα νησιά του Αιγαίου, θα δημιουργήσει την πολιτική βάση για την απόσπαση των νησιών αυτών, με τη θέληση του πληθυσμού τους, από την Ελλάδα και την παραχώρησή τους στην Τουρκία. Η κυβέρνηση απερίσκεπτα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απόσπαση εδαφών από την Ελλάδα. Η εγγραφή των λαθρομεταναστών σε ειδικές εκλογικές καταστάσεις
στη Θράκη δημιουργεί τις πολιτικές προϋποθέσεις για την «Τουρκική Δημοκρατία Δυτικής Θράκης». Για λόγους ύψιστης εθνικής σημασίας επιβάλλεται όχι η νομιμοποίηση αλλά η απομάκρυνση των λαθρομεταναστών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη.

4.6. Ζητούμε να παραχωρηθεί το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές, στους μετανάστες από την Ε.Ε., με εξαίρεση των μεταναστών από την Βουλγαρία,. (Για τους δήμους και τις κοινότητες της βορείου Ελλάδος).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

5.1 Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας των λαθρομεταναστών, επιτυγχάνεται με την εισαγωγή νομοθεσίας που τιμωρεί αυτούς που τους εκμεταλλεύονται, και όχι με την παραχώρηση της ελληνικής ιθαγένειας, και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ξαφνικά δεν έγιναν «ανθρωπιστές», οι τοκογλύφοι, οι εργολάβοι, οι τραπεζίτες, οι καναλάρχες , οι βιομήχανοι και οι μαφιόζοι, που εκμεταλλεύονται αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους και εμάς .

5.2. Για την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων των λαθρομεταναστών, απαιτούμε την άμεση ψήφιση από την ελληνική βουλή, ως εθνικού νόμου, της Οδηγίας που ψήφισε καταρχήν το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, για την ποινικοποίηση της εκμετάλλευσης από τους εργοδότες των λαθρομεταναστών. Απαιτούμε καί την άμεση εφαρμογή και των ισχυουσών διατάξεων που προβλέπουν την ποινικοποίηση της εκμετάλλευσης από τους εργοδότες των λαθρομεταναστών. (άρθρο 86 παρ. 4 του ν. 3386/2005).

ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6.1. Η ιστορία απέδειξε ότι οι «πολυ-πολιτισμικές» κοινωνίες μπορούν να υπάρξουν ειρηνικώς, μόνο υπό συνθήκες αυταρχικών καθεστώτων.

6.2 . Η κυβέρνηση, χωρίς την έγκριση του Ελληνικού Λαού, προωθεί το πρότυπο μιας «Ανοιχτής Κοινωνίας», όπου δεν υπάρχει «κοινωνία», αλλά μόνον άτομα, δεν υπάρχουν τάξεις, έθνος, λαός, υπάρχει μόνο «πληθυσμός», δεν υπάρχουν συλλογικά δικαιώματα, αλλά μόνο ατομικά, και ατομικό δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Όπου δεν θα υπάρχει «πόλη», παρά μόνο «πολίτες».

-ΚΑΘΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ

-ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ.
ΕΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΤΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ.

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΒΙΑΙΩΣ.
ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟΥΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥΣ» ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕ ΘΑ ΣΚΥΨΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΛΑΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΝ

Υποχρεωτικά πεδία Επώνυμο (surname), Όνομα (first name) και Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Παρακαλούμε το ονοματεπώνυμο με Ελληνικούς χαρακτήρες. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την υπογραφή σας από το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
 Εναλλακτικά τυπώστε το έγγραφο για χειρόγραφες υπογραφές.

Sign the petition!

Surname: *

 

First name: *
address:
ZIP Code:
Town:
Email: *
Be kept informed of the campaign

Check this box if you wish to receive updates about this petition campaign
Συνημμένο Μέγεθος
Sulloge_Upographon_Thermopules.pdf 152.2 KB

Ο καπιταλισμός είναι ένα καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης που βάζει τέλος στη ζωή – Ομιλία του Προέδρου της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες για την αλλαγή του κλίματος στην Κοπεγχάγη

Κοπεγχάγη, Βασίλειο της Δανίας, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009

Πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες:

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Εξοχότατοι, φίλοι, υπόσχομαι ότι δεν θα
μιλήσω περισσότερο από ό, τι οι περισσότεροι έχουν μιλήσει σήμερα το απόγευμα.
Επιτρέψτε μου ένα πρώτο σχόλιο που θα μου άρεσε να είχα κάνει ως μέρος του προηγούμενου σημείου που εκφράστηκε από τις αντιπροσωπείες της Βραζιλίας, της Κίνας, της Ινδίας και της Βολιβίας. Ήμασταν εκεί ζητώντας να μιλήσουμε, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Η εκπρόσωπος της Βολιβίας είπε – τον χαιρετισμό μου φυσικά στον Σύντροφο Πρόεδρο Έβο Μοράλες ο οποίος είναι εκεί,
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Είπε μεταξύ άλλων τα παρακάτω που σημείωσα: Είπε ότι το κείμενο που παρουσιάστηκε δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι χωρίς αποκλεισμούς.
Είχα μόλις αφιχθεί και είχα καθίσει όταν ακούσαμε τον πρόεδρο της προηγούμενης Συνόδου, τον υπουργό, να λέει ότι ένα έγγραφο εμφανίστηκε αλλά κανείς δεν γνώριζε γι’ αυτό το άκρως απόρρητο έγγραφο.
Βέβαια, όπως η Βολιβιανή συντρόφισσα είπε, το κείμενο που παρουσιάστηκε δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι χωρίς αποκλεισμούς. Μα κυρίες και κύριοι, αυτή δεν είναι απλά η πραγματικότητα του κόσμου; Ζούμε σε ένα δημοκρατικό κόσμο; Είναι το παγκόσμιο σύστημα χωρίς αποκλεισμούς; Μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι δημοκρατικό, χωρίς αποκλεισμούς από το σημερινό παγκόσμιο σύστημα;
Αυτό που ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη είναι μια ιμπεριαλιστική δικτατορία και από εδώ συνεχίζουμε καταγγέλοντάς την. Κάτω η ιμπεριαλιστική δικτατορία!
Ζήτω ο Λαός, η Δημοκρατία και η ισότητα σε αυτόν τον πλανήτη!
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μια αντανάκλαση αυτής της δικτατορίας: Αποκλεισμός.
Υπάρχει μια ομάδα χωρών που θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερο από εμάς στο Νότο, από εμάς στον Τρίτο Κόσμο, από εμάς τις υπανάπτυκτες χώρες ή όπως ένας σπουδαίος φίλος – ο Εντουάρντο Γκαλεάνο λέει – εμείς οι συντεθλιμμένες χώρες, σαν ένα τρένο να πέρασε από πάνω μας στην ιστορία.
Υπό το πρίσμα αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη το οτι δεν υπάρχει δημοκρατία στον κόσμο και εδώ είμαστε πάλι αντιμέτωποι με ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία της παγκόσμιας ιμπεριαλιστικής δικτατορίας. Στη συνέχεια, δύο νεαροί έφεραν εδώ κάποια ώθηση – ευτυχώς οι «επίσημοι» των «δυνατών» ήταν αξιοπρεπείς – και συνεργάστηκαν. Σωστά;
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι έξω, το ξέρετε; Φυσικά, δεν χωράνε σε αυτή την αίθουσα, είναι πάρα πολλοί. Διάβασα στις ειδήσεις οτι έγιναν κάποιες συλλήψεις, κάποιες έντονες διαδηλώσεις εκεί στους δρόμους της Κοπεγχάγης και χαιρετίζω όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι νεολαίοι.
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Φυσικά οι νέοι ενδιαφέρονται – πιστεύω ορθά πολύ περισσότερο από μας – για το μέλλον του κόσμου. Έχουμε – οι περισσότεροι από εμάς εδώ – τον ήλιο στην πλάτη μας ενώ εκείνοι πρέπει να κοιτάξουν τον ήλιο κατά πρόσωπο και είναι πολύ ανήσυχοι. Θα μπορούσε κανείς να πει, κύριε Πρόεδρε, ότι ένα φάντασμα κατατρέχει την Κοπεγχάγη και για να παραφράσω τον Καρλ Μαρξ, τον σπουδαίο Καρλ Μαρξ, ένα φάντασμα πλανάται πάνω από τους δρόμους της Κοπεγχάγης και νομίζω ότι το φάντασμα περπατά αθόρυβα μέσα σε αυτή την αίθουσα, περπατά γύρω και ανάμεσά μας, ανάμεσα στους χώρους, το φάντασμα ορθώνεται, το φάντασμα είναι ένα τρομερό φάντασμα που σχεδόν κανείς δεν θέλει να το αναφέρω: ο Καπιταλισμός είναι το φάντασμα, σχεδόν κανείς δεν θέλει να το αναφέρω.
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Είναι ο καπιταλισμός, βοά ο Λαός εκεί έξω, ακούστε τους. Έχω διαβάσει μερικά από τα συνθήματα που είναι ζωγραφισμένα στους δρόμους από τη νεολαία. Ανάμεσα στα άλλα, μπορείτε να ακούσετε δυο δυνατά συνθήματα. Πρώτο: Μην αλλάζετε το κλίμα. Αλλάξτε το σύστημα.
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Και το επικαλούμαι και για μας εδώ. Ας μην αλλάξουμε το κλίμα, ας αλλάξουμε το σύστημα! Και κατά συνέπεια, θα αρχίσουμε να σώζουμε τον πλανήτη. Ο καπιταλισμός είναι ένα καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης που βάζει τέλος στη ζωή. Απειλεί να θέσει οριστικό τέλος στο ανθρώπινο είδος.
Και ένα άλλο σύνθημα καλεί σε προβληματισμό. Ταιριάζει και είναι επίκαιρο με την τραπεζική κρίση που σάρωσε τον κόσμο και εξακολουθεί να τον επηρεάζει, αλλά και με το πώς οι πλούσιες χώρες του Βορρά πρόσφεραν βοήθεια στους τραπεζίτες και τις μεγάλες τράπεζες. Οι ΗΠΑ μόνο, έδωσαν, έχασα το ποσό, αλλά είναι αστρονομικό, για να σώσουν τις τράπεζες. Λένε στους δρόμους το εξής: Εάν το κλίμα ήταν τράπεζα θα είχε ήδη σωθεί.
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Και νομίζω ότι είναι αλήθεια. Εάν το κλίμα ήταν μία από τις μεγαλύτερες καπιταλιστικές τράπεζες, οι πλούσιες κυβερνήσεις θα το είχαν σώσει. Νομίζω ότι ο Ομπάμα δεν έχει έρθει ακόμα. Έλαβε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης σχεδόν την ίδια μέρα που έστειλε τριάντα χιλιάδες στρατιώτες για να σκοτώσουν περισσότερους αθώους στο Αφγανιστάν και τώρα έρχεται να σταθεί εδώ με το Νόμπελ Ειρήνης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά οι ΗΠΑ έχουν τον μηχανισμό να βγάζουν λεφτά, να βγάζουν δολάρια και σώσανε, έστω πιστεύουν ότι σώσανε τις τράπεζες και το καπιταλιστικό σύστημα.
Να κάνω ένα σχόλιο υποστήριξης που ήθελα να κάνω νωρίτερα. Υψώνουμε το χέρι μας για να συνοδέψουμε τη Βραζιλία, την Ινδία, τη Βολιβία, την Κίνα στην ενδιαφέρουσα στάση τους, αυτή που η Βενεζουέλα και η χώρες της Μπολιβαριανής Συμμαχίας σταθερά μοιράζονται. Αλλά ωπ! δεν μας άφησαν να μιλήσουμε, οπότε μη μετράτε αυτά τα λεπτά κύριε Πρόεδρε.
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Κοιτάξτε να δείτε, είχα τη χαρά να γνωρίσω τον Γάλλο συγγραφέα Hervé Kempf. Συνιστώ αυτό το βιβλίο, το συστήνω, είναι διαθέσιμο στα ισπανικά, στα γαλλικά και σίγουρα στα αγγλικά: « Πώς οι πλούσιοι καταστρέφουν τον πλανήτη». Ο Χριστός είπε: θα ήταν πιο εύκολο για μια καμήλα να περάσει από το μάτι μιας βελόνας παρά για έναν πλούσιο άνθρωπο να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είπε ο κύριός μας ο Χριστός.
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Οι πλούσιοι καταστρέφουν τον πλανήτη. Πιστεύουν μήπως πως μπορούν να πάνε σε κάποιον άλλο όταν καταστρέψουν αυτόν εδώ; Σχεδιάζουν να πάνε σε κάποιον άλλο πλανήτη; Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένας στον ορίζοντα του Γαλαξία.
Το βιβλίο αυτό μου το έδωσαν μόλις προ ολίγου. Μου το έδωσε ο Ιγνάθιο Ραμονέ. Τελειώνοντας την πρόλογο ή το προοίμιο αυτή η φράση είναι πολύ σημαντική. Ο Κέμπφ λέει τα εξής: «Δεν μπορούμε να μειώσουμε την παγκόσμια κατανάλωση υλικών, αν δεν κάνουμε τους ισχυρούς να χαμηλώσουν κατά πολλά επίπεδα και αν δεν πολεμήσουμε την ανισότητα. Είναι απαραίτητο στην οικολογική αρχή η οποία είναι τόσο χρήσιμη όταν γίνεται συνειδητή «σκέψου παγκόσμια και δράσε τοπικά», να προσθέσουμε την αρχή που η κατάσταση επιβάλλει: «κατανάλωσε λιγότερο και μοιράσου καλύτερα».» Νομίζω ότι είναι καλή συμβουλή που ο Γάλλος συγγραφέας Hervé Kempf, μας δίνει.
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Ε λοιπόν, κ. Πρόεδρε, η κλιματική αλλαγή είναι αναμφίβολα το πιο καταστροφικό περιβαλλοντικό πρόβλημα του αιώνα μας. Πλημμύρες, ξηρασίες, ισχυρές καταιγίδες, τυφώνες, λιώσιμο πάγων, αύξηση μέσης στάθμης της θάλασσας, αύξηση της οξύτητας των ωκεανών και θερμά κύματα, όλα αυτά οξύνουν τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης που μας χτυπά. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής υπερβαίνει το όριο της αειφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή στον πλανήτη, αλλά ακόμα και σε αυτό είμαστε βαθύτατα άνισοι. Θέλω να υπενθυμίσω: τα 500 εκατομμύρια πλουσιότεροι άνθρωποι, είναι το επτά τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό το επτά τοις εκατό είναι υπεύθυνο, αυτά τα 500 εκατομμύρια πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη είναι υπεύθυνοι για το 50 τοις εκατό των εκπομπών, ενώ το υπόλοιπο 50% των εκπομπών (σ.μ.: αερίων θερμοκηπίου) αντιστοιχεί στον υπόλοιπο κόσμο (σ.μ.: το 93%). Γι ‘αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο να βάζουμε τις ΗΠΑ και την Κίνα στην ίδια ζυγαριά. Οι ΗΠΑ σύντομα θα φτάσουν τα 300 εκατομμύρια κατοίκους. Η Κίνα έχει σχεδόν πέντε φορές τον πληθυσμό των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ καταναλώνουν πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ενώ η Κίνα φτάνει μόνο τα 5-6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Δεν μπορείτε να ζητάτε τα ίδια (μέτρα) από τις ΗΠΑ και από την Κίνα.
Υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, ευελπιστούμε οτι οι αρχηγοί κρατών και οι κυβερνήσεις μπορούν να καθίσουν και να συζητήσουν την αλήθεια για αυτά τα θέματα.
Κύριε Πρόεδρε, το 60 τοις εκατό των οικοσυστημάτων του πλανήτη καταστρέφονται, 20 τοις εκατό της επιφάνειας της γης είναι υποβαθμισμένη, γινόμαστε απαθείς μάρτυρες της αποψίλωσης των δασών, της μετατροπής της γης, της ερημοποίησης, της υποβάθμισης του γλυκού νερού, της υπερεκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων, της ρύπανσης και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η υπερβολική χρήση της γης υπερβαίνει κατά 30 τοις εκατό της ικανότητά της να αναγεννηθεί. Ο πλανήτης έχει χάσει αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν ικανότητα αυτορύθμισης. Κάθε μέρα απελευθερώνονται περισσότερα απόβλητα από αυτά που μπορούν να επεξεργαστούν. Η επιβίωση των ειδών μας, σφυροκοπείται από τη συνείδηση της ανθρωπότητας. Παρά το επείγον, χρειάστηκαν δύο χρόνια διαπραγματεύσεων για μια δεύτερη περίοδο δέσμευσης βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο και παρακολουθούμε αυτή τη Σύνοδο χωρίς να υπάρχει καμία πραγματική και ουσιαστική συμφωνία.
Και πράγματι, το κείμενο που έρχεται από έξω, η Βενεζουέλα και η Μπολιβαριανή Συμμαχία λένε ότι δεν θα το δεχθούν όπως και οποιοδήποτε άλλο που δεν θα προέρχεται από ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της Συνόδου. Αυτά είναι τα νόμιμα κείμενα που συζητάμε τόσο έντονα όλα αυτά τα χρόνια.
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Δεν έχετε κοιμηθεί, δεν έχετε φάει, αλλά δε μου φαίνεται λογικό να βγει τώρα στις τελευταίες ώρες, ένα έγγραφο στο πόδι, όπως λένε. Ο επιστημονικά τεκμηριωμένος στόχος της μείωσης των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και η επίτευξη συμφωνίας για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία σαφώς, σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχει προφανώς αποτύχει, για τώρα. Ποιος είναι ο λόγος; Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Ο λόγος είναι η ανεύθυνη στάση και η έλλειψη της πολιτικής βούλησης από τα πιο ισχυρά έθνη στον πλανήτη. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται προσβεβλημένος. Υπενθυμίζω τον σπουδαίο Χοσέ Γκερβάζιο Αρτίγκας όταν είπε: «Με την αλήθεια, εγώ δεν προσβάλλομαι ούτε φοβάμαι». Μα είναι πράγματι μία ανεύθυνη στάση θέσεων, υπαναχωρήσεων, αποκλεισμών, ελιτίστικης διαχείρισης του προβλήματος που ανήκει σε όλους και το οποίο μπορούμε να λύσουμε μόνο από κοινού. Ο πολιτικός συντηρητισμός ο εγωισμός των μεγαλύτερων καταναλωτών από τις πλουσιότερες χώρες, δείχνει μεγάλη αναισθησία και έλλειψη αλληλεγγύης προς τους φτωχούς, τους πεινασμένους και τους πιο ευάλωτους στις ασθένειες και τις φυσικές καταστροφές. Κύριε Πρόεδρε, μια νέα και ενιαία – μοναδική συμφωνία είναι απαραίτητη, που να έχει εφαρμογή σε απολύτως άνισα μέρη, σύμφωνα με το μέγεθος της συμμετοχής τους στο πρόβλημα και τις οικονομικές και τεχνολογικές δυνατότητες και που να βασίζεται στον άνευ όρων σεβασμό των αρχών που περιλαμβάνονται στη συνθήκη. Οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να καθορίσουν υποχρεωτικές, σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ουσιαστική μείωση των εκπομπών τους και να αναλάβουν την υποχρέωση για οικονομική και τεχνολογική βοήθεια προς τις φτωχές χώρες ώστε να αντιμετωπίσουν τους καταστροφικούς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.
Σεβόμενοι τα πιο πάνω, η μοναδικότητα των νησιωτικών κρατών και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, θα πρέπει να αναγνωρισθεί πλήρως. Κύριε Πρόεδρε, η αλλαγή του κλίματος δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. Άλλες πληγές και αδικίες μας βασανίζουν. Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών εξακολουθεί να αυξάνεται, παρά τους στόχους της χιλιετίας, της Οικονομικής Συνόδου του Μοντερέι, παρ’ όλες αυτές τις Συνόδους Κορυφής όπως ο Πρόεδρος της Σενεγάλης είπε εδώ, αποκαλύπτοντας μια μεγάλη αλήθεια, υπάρχουν υποσχέσεις και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και ο κόσμος συνεχίζει την καταστροφική πορεία του.
Το συνολικό εισόδημα των 500 πλουσιότερων ατόμων στον κόσμο είναι μεγαλύτερο από το εισόδημα των 416 εκατομμυρίων φτωχότερων ανθρώπων. Τα 2,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας με λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα, αντιπροσωπεύουν το 40 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού και λαμβάνουν μόνο το 5 τοις εκατό του παγκόσμιου εισοδήματος. Κάθε χρόνο περίπου 9,2 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν πριν φθάσουν το πέμπτο έτος της ηλικίας τους και 99,9 τοις εκατό των θανάτων αυτών συμβαίνουν στις φτωχότερες χώρες. Η βρεφική θνησιμότητα είναι 47 θάνατοι ανά χίλια παιδιά που γεννιούνται ζωντανά, αλλά είναι μόνο 5 τοις χιλίοις στις πλούσιες χώρες. Το προσδόκιμο ζωής στον πλανήτη είναι 67 χρόνια, στις πλούσιες χώρες είναι 79, ενώ σε ορισμένες φτωχές χώρες είναι μόνο 40 χρόνια. Επιπλέον, υπάρχουν 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, 2,6 δισεκατομμύρια χωρίς αποχέτευση, 800 εκατομμύρια αγράμματοι και 1,02 δισεκατομμύρια πεινασμένοι άνθρωποι. Αυτό είναι το παγκόσμιο σενάριο.
Τώρα η αιτία, ποια είναι η αιτία;
Ας μιλήσουμε για την αιτία, ας μην αποφύγουμε τις ευθύνες και ας μην αποφύγουμε το βάθος του προβλήματος. Η αιτία, αναμφίβολα, επιστρέφω στο θέμα όλου αυτού του καταστροφικού πανοράματος, είναι το καταστρεπτικό μεταβολικό σύστημα του κεφαλαίου και το ενσωματωμένο μοντέλο του: ο καπιταλισμός.
Εδώ είναι ένα απόσπασμα που θέλω να διαβάσω εν συντομία, του σπουδαίου απελευθερωτή θεολόγου Λεονάρντο Μπόφφ, Βραζιλιάνου. Ο Μπόφφ λέει για το θέμα αυτό ως εξής: «Ποια είναι η αιτία; Αχ, η αιτία είναι το όνειρο της αναζήτησης της ευτυχίας μέσα από τη συσσώρευση υλικών και την ατελείωτη πρόοδο, χρησιμοποιώντας γι ‘αυτό την επιστήμη και την τεχνολογία με τα οποία μπορούν να εκμεταλλεύονται χωρίς όρια όλους τους πόρους της γης». Και εφαρμόζεται εδώ ο Κάρολος Δαρβίνος και η «φυσική του επιλογή», η επιβίωση του προσαρμοσμένου, αυτού που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στην περίοδο, αλλά γνωρίζουμε ότι ο ισχυρότερος επιβιώνει πάνω στις στάχτες του ασθενέστερου.
Ο Ζαν Ζακ Ρουσώ πρέπει πάντα να θυμόμαστε, είπε ότι μεταξύ των ισχυρών και των αδυνάτων, η ελευθερία καταπιέζεται. Αυτός είναι ο λόγος που η Αυτοκρατορία μιλάει για την ελευθερία. Είναι η ελευθερία να καταπιέζει, να εισβάλει, να σκοτώνει, να εξολοθρεύει, και να εκμεταλλεύεται. Αυτή είναι η ελευθερία τους και ο Ρουσώ προσθέτει αυτή τη σωτήρια φράση: «Μόνο ο Νόμος (σ.μ.: το δίκαιο) απελευθερώνει».
Υπάρχουν χώρες που ελπίζουν ότι δεν θα βγει κανένα κείμενο από δω, ακριβώς επειδή δεν θέλουνε ένα νόμο, δεν θέλουμε ένα πρότυπο, επειδή η απουσία των εν λόγω κανόνων τους επιτρέπει να παίζουν με την ελευθερία της εκμετάλλευσης, με την ελευθερία της καταστροφής. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια και να ασκήσουμε πίεση εδώ και στους δρόμους, έτσι ώστε μια δέσμευση να βγει από εδώ, ένα έγγραφο που να δεσμεύει τις πιο ισχυρές χώρες του πλανήτη.
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ο Λεονάρντο Μπόφφ θέτει το ερώτημα: Μπορεί μια πεπερασμένη Γη να υποστηρίξει ένα άπειρο – ατέλειωτο έργο; Η Θέση του καπιταλισμού για άπειρη – διαρκή ανάπτυξη, είναι ένα καταστροφικό σχέδιο, ας το παραδεχτούμε. Στη συνέχεια ο Μπόφφ μας ερωτά, τι μπορεί να αναμένουμε από την Κοπεγχάγη; Τουλάχιστον αυτή την απλή ομολογία:
Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και μια απλή πρόταση: Ας αλάξουμε τον σκοπό. Ας το κάνουμε, χωρίς κυνισμό όμως, χωρίς ψέματα, χωρίς διπλές ατζέντες, χωρίς εκτός πραγματικότητας έγγραφα, με την αλήθεια ορατή από όλους.
Πόσο καιρό, ζητάμε από τη Βενεζουέλα, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πόσο καιρό θα επιτρέπουμε τέτοιες αδικίες και ανισότητες; Πόσο καιρό θα ανεχόμαστε την τρέχουσα διεθνή οικονομική τάξη και τους επικρατούντες μηχανισμούς της αγοράς; Πόσο καιρό θα επιτρέπουμε τεράστιες επιδημίες όπως το HIV / AIDS να καταστρέφουν ολόκληρους πληθυσμούς; Πόσο καιρό θα αφήνουμε τους πεινασμένους χωρίς φαγητό ή ανήμπορους να ταΐσουν τα παιδιά τους; πόσο καιρό θα αφήνουμε εκατομμύρια παιδιά να πεθαίνουν από ιάσιμες ασθένειες; Πώς καιρό θα επιτρέπουμε σε ένοπλες συγκρούσεις να οδηγούν στη σφαγή εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων, προκειμένου οι ισχυροί να απομυζούν τους πόρους των άλλων λαών;
Να σταματήσει η επιθετικότητα και οι πόλεμοι! Εμείς οι λαοί του κόσμου, ζητάμε από τις αυτοκρατορίες, από εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να συνεχίσουν να κυριαρχούν στον κόσμο και να μας εκμεταλλεύονται: Όχι άλλες στρατιωτικές βάσεις ή στρατιωτικά πραξικοπήματα! Ας οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη και ισότιμη οικονομική και κοινωνική τάξη, ας εξαλείψουμε τη φτώχεια, ας σταματήσουμε αμέσως τις υψηλές ποσότητες εκπομπών αερίων, ας σταματήσουμε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ας αποφύγουμε τη μεγάλη καταστροφή της κλιματικής αλλαγής, ας εντάξουμε τους εαυτούς μας στον ευγενή στόχο του να είναι ο καθένας περισσότερο ελεύθερος και ενωμένος.
Κύριε Πρόεδρε, σχεδόν δύο αιώνες πριν, ένας διεθνής Βενεζουελάνος, ένας απελευθερωτής λαών και πρόδρομος των αριστερών συνειδήσεων, άφησε για την υστεροφημία του ένα απόλυτης βούλησης απόφθεγμα: «Αν η φύση αντιτίθεται σε μας, ας αγωνιστούμε εναντίον της και να την κάνουμε να μας υπακούει».
Αυτός ήταν ο Σιμόν Μπολίβαρ, ο απελευθερωτής. Από τη Μπολιβαριανή Βενεζουέλα, που πριν δέκα χρόνια γνωρίσαμε τη μεγαλύτερη κλιματική τραγωδία στην ιστορία μας (η τραγωδία Βάργκας λέγεται), από αυτή τη Βενεζουέλα της οποίας η επανάσταση προσπαθεί να κερδίσει δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους, λέμε ότι αυτό είναι δυνατό μόνο μέσα από το μονοπάτι του σοσιαλισμού!
Ο Σοσιαλισμός, το άλλο φάντασμα για το οποίο μίλησε ο Καρλ Μαρξ, περπατά εδώ επίσης. Σοσιαλισμός, αυτή είναι η κατεύθυνση, αυτός είναι ο δρόμος για να σώσουμε τον πλανήτη, εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Ο καπιταλισμός είναι ο δρόμος για την κόλαση, για την καταστροφή του κόσμου. Το λέμε αυτό εμείς από τη Βενεζουέλα, η οποία λόγω του σοσιαλισμού αντιμετωπίζει απειλές από την Αυτοκρατορία των ΗΠΑ.
Από τις χώρες που αποτελούν τη Μπολιβαριανή Συμμαχία, ζητούμε, με σεβασμό αλλά από την ψυχή μου και στο όνομα πολλών σε αυτόν τον πλανήτη, λέμε στις κυβερνήσεις και τους λαούς της Γης, για να παραφράσω τον Σιμόν Μπολιβάρ του Ελευθερωτή: Εάν η καταστροφική φύση του καπιταλισμού μας αντιτίθεται, ας αγωνιστούμε εναντίον του και να τον κάνουμε να μας υπακούσει. Ας μην περιμένουμε αδρανείς τον θάνατο της ανθρωπότητας. Η ιστορία μας καλεί να ενωθούμε και να αγωνιστούμε.
Εάν ο καπιταλισμός αντιστέκεται, είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε μια μάχη ενάντια στον καπιταλισμό και να ανοίξουμε το δρόμο για τη σωτηρία του ανθρώπινου είδους. Είναι στο χέρι μας, υψώνοντας τα πανώ του Χριστού, του Μωάμεθ, ισότητα, αγάπη, δικαιοσύνη, ανθρωπιά, ο πραγματικός και πιο βαθύς ανθρωπισμός. Αν δεν το κάνουμε, η πιο υπέροχη δημιουργία του σύμπαντος, το ανθρώπινο ον, θα εξαφανιστεί, θα εξαφανιστεί. Αυτός ο πλανήτης είναι δισεκατομμυρίων ετών και ο πλανήτης υπάρχει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια χωρίς εμάς, το ανθρώπινο είδος. Δηλαδή δεν μας χρειάζεται για να υπάρχει.
Χωρίς τη Γη εμείς δεν θα υπάρχουμε και εμείς καταστρέφουμε την Πατσαμάμα όπως λέει ο Έβο, όπως λένε οι αυτόχθονες αδελφοί μας από τη Νότια Αμερική. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ας ακούσουμε τον Φιντέλ Κάστρο που είπε: «Ένα είδος είναι σε κίνδυνο εξαφάνισης: η Ανθρωπότητα». Ας ακούσουμε τη Ρόζα Λούξεμπουργκ που είπε: «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα». Ας ακούσουμε τον Ιησού Σωτήρα όταν είπε: «Μακάριοι οι φτωχοί γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών». Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να μην κάνουμε τη Γη τάφο της ανθρωπότητας. Ας κάνουμε αυτή τη γη έναν παράδεισο, έναν παράδεισο της ζωής, της ειρήνης, της ειρήνης και της αδελφοσύνης για όλη την ανθρωπότητα, για το ανθρώπινο είδος.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ και απολαύστε το γεύμα σας.
(χειροκροτήματα από το ακροατήριο)

Μετάφραση: Τ.Π.

ΟΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ